Monthly Archives: March 2009

„Teo LT“ pradeda imti skolos administravimo mokestį

Telekomunikacijų bendrovės „Teo LT“ klientai kartu su sąskaitomis už paslaugas gavo ir pranešimus, kad nuo balandžio vėluojantys atsiskaityti mokės ne tik delspinigius, bet ir skolos administravimo mokestį. Privatiems klientams, vėluojantiems daugiau nei 7 kalendorines dienas, šis mokestis bus 5 Lt, verslo klientams – 40 Lt.

„Naujasis mokestis yra prevencinio pobūdžio. Pastebime tendenciją, kad klientai yra linkę atidėti mokėjimą ir pažeisti sutartyse nustatytus terminus nepaisant to, kad susimokėti už paslaugas reikia per pakankamai ilgą laiko tarpą – 30 dienų“, – DELFI sakė „Teo LT“ atstovas spaudai Antanas Bubnelis.

Jo teigimu, siekiant, kad dabartinėje situacijoje nedidėtų skolininkų skaičius, imtasi papildomų priemonių primenant ir informuojant klientus apie jų įsiskolinimus skambučiais, laiškais ir kitais būdais.

„Šios priemonės kainuoja, tad naujuoju mokesčiu ketiname padengti bent dalį šių sąnaudų. Tačiau labai tikimės, kad taikyti šį mokestį teks kuo rečiau, o visi klientai už suteiktas paslaugas susimokės laiku“, – kalbėjo A. Bubnelis.

Jis tvirtino, kad klientų įsiskolinimai bendrovei šiuo metu nėra išaugę ir yra tokiame pačiame lygyje, kaip ir ankstesniais mėnesiais.

www.delfi.lt

Telia: “We have no monopoly on IP TV”


TELEKOM
Telia dominerar ip-tv-marknaden. Men att det ska vara fråga om monopol tillbakavisar pressansvarige Jan Sjöberg och menar att konkurrenterna inte vill ta utvecklingskostnaderna.

Sedan nedsläckningen av det analoga nätet och övergången till det digitala marknätet 2007 har Telia knipit totalt 89,5 procent av ip-tv- marknaden.

Många externa operatörer hävdar att Telia bedriver monopol och när det gäller ip-tv är kopparnätet mer eller mindre låst. Detta förnekar Telias pressansvarige Jan Sjöberg bestämt:

– Vi har inget monopol på ip-tv. Alla operatörer kan hyra kopparaccesstjänster ifrån vårt infrastrukturbolag Skanova. De kan bygga ip-tv-lösningar på samma villkor som oss, men detta är förenat med en utvecklingskostnad, som de inte är beredda att ta.

Hur mycket kostar det för operatörerna?
– Vi kommenterar inte enskilda kostnadsärenden.

It24 har tidigare rapporterat att Länsrätten fattade ett beslut om att Telia ska öppna upp för sina konkurrenter, en dom som operatören överklagade. Och, nu är det upp till kammarrätten att avgöra hur framtiden för ip-tv ser ut i Sverige.

www.idg.se

Soon to Telia’s IP-TV monopoly lifted

Telia still has a monopoly on IP TV in the copper network. Men en ändring är på gång. But a change is under way. Kammarrätten ska inom kort fatta beslut i frågan. Appeal will shortly decide on the matter. “Det är viktigt att nätet öppnas nu”, säger Eva Liljefors på PTS. “It is important that the network is opened now,” says Eva Liljefors on PTS.

Externa operatörer har sedan länge haft möjlighet att erbjuda tjänster för bredband och ip-telefoni via telefonjacket. External operators have long been able to offer broadband and IP telephony via the telephone. Men när det gäller ip-tv är kopparnätet mer eller mindre låst till Telia. But when it comes to IP-TV is copper network more or less locked to Telia.

Länsrätten beslutade tidigare att Telia skulle öppna upp för sina konkurrenter. County Administrative Court decided earlier that Telia would open up to their competitors. Men domen överklagades. But the ruling was appealed. Nu är det kammarrätten som ska avgöra hur framtiden för ip-tv ser ut i Sverige. Now is the appeal that will determine the future of IP-TV looks like in Sweden. Ett beslut väntas inom kort. A decision is expected shortly.

– Vi har väntat på att det ska hända vilken dag som helst, säger Eva Liljefors, chef för enheten för accessnät på Post- och Telestyrelsen, PTS. – We have waited for it to happen any day, “says Eva Liljefors, head of unit for access to Post and Telecom Agency, PTS.

Från PTS sida anser man att Telia agerar orätt genom att inte ge konkurrenterna lika villkor. From PTS believes that Telia is acting unfairly by refusing to give competitors equal footing.

– De har möjligheten att göra så här för de äger infrastrukturen. – They have the ability to do this for the own the infrastructure. De har själva en tillräckligt bra tjänst. They have themselves a good service. Men den vill de inte sälja till de andra, säger Eva Liljefors. But they do not want to sell to the other, “says Eva Liljefors.

Ibland kan operatörerna köpa tillträde till Telias ledningar och själva placera utrustning i en telestation. Sometimes, operators buy access to Telia’s lines and equipment to place themselves in a exchanges. I andra fall köper de en tjänst som innefattar tillträde, så kallad bitström. In other cases, they buy a service that includes access, so-called bitstream.

– Problemet är att de inte får tillräckligt bra tillträde. – The problem is that they do not get good enough access. Det är helt enkelt inte en tillräckligt bra tjänst. It is simply not a good enough service.

Beslutet från kammarrätten kan i ett slag förändra förutsättningarna för operatörerna. The decision of the appeal may be in a battle to change conditions for the operators.

– Om operatörerna vill lägga pengar på ip-tv-satsningar skulle ett öppnat nät betyda en större konkurrens. – If the operators want to spend money on IP-TV efforts would open networks mean more competition. Redan nu har många låst sig vid en operatör, och är därför inte benägna att byta. Even now, many hung on an operator, and is therefore not likely to change. Därför är det viktigt att det öppnas nu och inte om ett år, Eva Liljegren. It is therefore important that the open now and not in a year, Eva Liljegren.

Thomas Ekman är chef för konsumentmarknaden på Tele2. Thomas Ekman is the head of the consumer market at Tele2. Han säger att företaget visserligen vill bli starkare på ip-tv-sidan, men att det i nuläget är svårt. He says the company certainly wants to be stronger in the ip-TV part, but it is currently difficult. Förutsättningarna är inte rättvisa, tycker han. The conditions are not fair, he thinks.

– Marknaden är mindre för oss. – The market is less for us. Man behöver storskalighet för att få upp lönsamhet. You need scale to get up profitability.

Varför har Telia blivit stora på det här området? Why has Telia become large in this area?
– För att det fortfarande är ett monopol. – Because it is still a monopoly. Sedan har Telia haft gratiserbjudanden och på det sättet tagit över marknaden. Then, Telia had free offers and thus taken over the market.

Även Bredbandsbolaget väntar med spänning på kammarrättens besked. Even Bredbandsbolaget waiting with bated breath on the chamber’s information. Företagets vd Georgi Ganev har tidigare pratat om ip-tv-satsningar i sina bredbandsnät, men avståndet till Telia är i dag mycket stort. Company president Georgi Ganev has previously talked about IP-TV ventures in their broadband networks, but the distance to Telia today is very large.

– Vi tycker att det här är ett väldigt stort problem. – We think that this is a very big problem. Konsumenten efterfrågar triple-play, med bredband, telefoni och tv. Consumers are asking for triple-play, broadband, telephony and television. Telia kan sälja det här via kopparnätet. Telia can sell this through the copper network. Och det fortgår utan att konkurrenterna får möjlighet att göra det här, säger Georgi Ganev. And it continues, but that competitors are able to do this, “said Georgi Ganev.

Han efterlyser tydliga regler för hur Telia – som förstås även vid en dom till konkurrenternas favör äger kopparnätet via Skanova – ska erbjuda sina konkurrenter utrymme för ip-tv-tjänster. He calls for clear rules for how Telia – which means even on conviction to competitors favor owns copper network via Skanova – will offer its competitors space for IP-TV services. Risken finns att regelverket blir så pass otydligt att Telia även i fortsättningen kan lägga hinder i vägen för andra operatörer, säger han. The risk is that the framework is so vague that Telia can continue to put obstacles in the way of other operators, “he says.

– En orsak till problemet är att det inte är tillräckligt detaljerat vad som ska regleras. – One reason for the problem is that there is sufficient detail what should be regulated. Det får ta lite längre tid, bara det blir bra och detaljerat. It may take a little longer, but it is a good and detailed. Inte ens Telias krumbuktande ska kunna stoppa konkurrensen, säger Georgi Ganev. Not even Telia curve of is to stop the competition, “said Georgi Ganev.

Telias informationsavdelning kommenterar ärendet skriftligen: ”Operatörer kan hyra kopparaccesstjänster ifrån vårt infrastrukturbolag Skanova. Telia’s information department said the matter in writing: “Operators can lease copper access services from our infrastructure companies Skanova. Via dessa kan de till exempel producera och erbjuda bredband, ip-telefoni och ip-tv”. Via these can, for example, they produce and offer broadband, IP telephony and IP-TV. ”

computersweden.idg.se

“O..M…G.. Thanks *heaps* Telia”

For those of you who don’t know, Telia- Tee (hard sound at the start) – li – ah, is the equivalent of, I guess, Telstra in Australia. A really big telecommunications company.

Unfortunately for me, when I had to rush back to Australia, I had no alternative but to take my Danish mobile. I went straight from the airport to an aunt’s who kindly loaned me her car so I could try and find out what had happened to the place where I come from.

As you may imagine, given the roadblocks because of fires etc, this took some logistical work and, as I had no word about my father – or brother from Singapore at that stage – it took quite a lot of telephone calls to come to grips with what was going on. I knew in the back of my mind it would be a hellish bill because of all of this BUT I wasn’t quite prepare for the almost DKK7,000 bill I noticed on my bank account today!

Yes, I made the calls and yes I knew they cost money but DKK7000??

Anyway, suspecting I might get a large bill, last month I emailed them hoping they may take some mercy on me – given how much these sorts of companies CEOs are paid and the size of their Golden Handshakes/Parachutes. I certainly wasn’t asking to pay nothing but I thought they might take some mercy on a rather dire situation. They didn’t (obviously as my bank account will attest). In any case, I wasn’t completely surprised when I got this response from www.telia.dk :

“Thank you for your email

It is very unfortunate what you’ve been going through. And you have our deepest sympathy.

But we can not fulfill your wish and wtrie down this bill. We have many customers that use their phone in other countries than Denmark, and if you choose to use it, you will also have to pay the bills.”

Thanks Telia – that first sentence had me reaching for tissues… And, at that stage, I didn’t even have the bill – which btw, has taken over a month to hit my account. But firstly, I didn’t ask Telia to ‘write down the bill’. I’m not a tight-arse. But knowing for how little you can call anywhere on Skype, I kinda figure they make a decent profit and, at a time of catastrophe, they might take of 10% or so, given that I wasn’t in the frame of mind, nor did I have the time, to rush of somewhere and organise some sort of Australian pre-paid thing when I arrived.

Anyway, I kinda figured I’d be up for DKK3,500-4,000 but DKK7000! I guess it’s my own fault but really, I didn’t expect it to be that much!

DKK7,000!!!!!!

Seriously, just kill me! :)

And I had to come clean about it to NQDII tonight. :(

www.blogger.com

Former PM Kalvitis seen as Lattelecom board chairman

Latvian television and the news agency BNS report that former Prime Minister Aigars Kalvītis, who announced his retirement from politics, may be named as chairman of Lattelecom, the fixed network operator owned 51 % by the Latvian government and 49 % by Sweden’s TeliaSonera.

Kalvitis would replace Gundars Strautmanis, whose mandate as chairman ends this year. The former Prime Minister and People’s Party politician has not been associated with telecommunications in the past. Born in 1966, he has academic training (including study in Ireland and the US) in agriculture and the food industry and practical experience as a dairy farmer before he entered politics. From my personal experience, Kalvitis speaks very good English.
If the former politician is named to the Lattelecom post (which pays, judging from what Strautmanis salary is) more than 100 000 LVL per year, there could be considerable controvery. Kalvitis is widely blamed for what is seen as reckless economic policies and declarations that Latvia was enjoying “fat years” when, in fact, it was riding a credit-fueled real-estate boom and wage-price spiral.
In some of the more strident criticisms of Kalvitis, who is of a portly build, the former PM has been depicted as an evil hog. Television cameras have caught him dozing during sessions of the Latvian parliament, the Saeima.
Recently, an investigative television program claimed that Kalvitis’ wife was trying to privatize some state-owned fish hatcheries. The privatization attempt was rejected after the TV show aired.
Less emotional critics of the ex-politician, whose party enjoys popularity ratings below 2 %, will be concerned by his lack of experience or education in managing a telecommunications operator that faces a number of challenges.
The issue of privatizing Lattelecom, whether by a sale to TeliaSonera or some other solution, has been put on the back burner because of the economic crisis and depressed international financial markets. This effectively prevents the company from going into mobile telecommunications in direct competition with its “sister” company LMT, although the two have never been close nor have they reached a functioning cross-selling arrangement. The uncertainty over ownership also restricts Lattelecom’s freedom to compete on regional and international markets.
This year, Lattelecom will be replacing its DSL internet infrastructure with fiber-to-the-home that will offer 100 Mbps speeds to start with, 500 Mbps by the end of the year, and a mind-boggling 10 gigabits per second (Gbps) to end users, apparently for those willing to pay. The company is also entering the new business of building out a terrestrial digital television broadcast network.
Although most of this, on a day-to-day basis, will be dealt with by CEO Juris Gulbis and his management, Kalvitis will have to oversee these projects at the board level. Whether his dairy-farmer education and experience, coupled with many years in politics, will suffice remains to be seen.

latviantelecoms.blogspot.com

Hotmail: Teliasonera skickar spam

Säkerhet E-post från Teliasoneras abonnenter till Hotmail når inte mottagarna sedan Telias servrar svartlistats för utskick av skräppost.

Spärren infördes i tisdags och drabbar enligt Teliasonera “en stor del” av de mejl som skickas från Teliaadresser.

”Orsaken är att spam gått ut från ett fåtal konton som blivit kapade”, skriver Teliasonera.

Kundernas datorer uppges ha fallit offer för nätfiskeattacker. De nätverk av fjärrstyrda datorer, så kallade botnät, som skapas vid sådana attacker används ofta för utskick av spam genom att pc:n i praktiken förvandlas till en e-postserver som angriparen kan kontrollera på distans.

Operatören för nu samtal med Microsoftägda Hotmail för att lösa problemet. Det är oklart exakt hur stor del av Teliasoneras över en miljon privatkunder i Sverige som drabbas av problemet.

Även i november i fjol hade den svenska operatören problem med skräppost från sina servrar. Då svartlistades Teliasonera av några av världens ledande tjänster för övervakning av spam, vilket innebar att kundernas mejl riskerade att fastna i filter.

www.idg.se

TEO LT GALA

Na va jau apie 6mėn naudojuosi GALA tv, nuolat turiu problemų su ja, pirmiausiai nuolat transliacija striginėjo. O pagrindinė problema, kurios jau net TEO atstovai nebesiteikia tvarkyti – nuolat persikrauna priedėlis jų. Įsijungi TV ir priedėlį ir persikrauna, žiūri TV ir viduryje persikrauna. Tikrai buvau kantrus, rašiau vieną kitą laišką nepadėjo. Taigi jei norit turėti skaitmeninę tv rinkitės arba ne GALA arba pasikaustykite kantrybe.

www.skundai.lt

Nominations to Swedbank’s Board of Directors 2009

Nominations to Swedbank?s Board of Directors 2009 Swedbank?s nomination committee has proposed as new members of the Board; Anders Igel, Pia Rudengren, Anders Sundstr?m and Karl-Henrik Sundstr?m.
.
.
.

www.tmcnet.com

TeliaSonera CEO, exec face bribery charges

Telia CEO Quits Board

TeliaSonera CEO ousted

TeliaSonera Staff Walk Out

1,000 TeliaSonera employees walked out from their jobs on Tuesday, protesting company cutback plans. The walkouts closed all TeliaSonera broadband offices.

318 jobs will disappear when TeliaSonera puts the cutback plans into practice. Around half of these are in Helsinki, 50 in Jyväskylä and 30 in Tampere.

The protest will affect TeliaSonera broadband customer service and new broadband installations will be delayed, but according to the company the broadband network works as normal.

www.yle.fi

TeliaSonera staff in Finland strike over job cuts

TeliaSonera said on Tuesday that workers at its broadband operations in Finland had walked out around noon to protest planned job cuts, in what the company termed an illegal strike.

The Nordic region’s biggest telecom operator said in a statement members of the Union of Salaried Employees were taking part in the strike and would return to work on Thursday.

“TeliaSonera has been subject to illegal industrial action, which may disturb the performance of the company’s services,” a company statement said.

TeliaSonera spokesman Jacob Broberg said the union had about 1,000 members at the firm’s broadband operations.

The union said on its Web site the strike was a protest against what it considered harsh personnel policies. TeliaSonera announced 390 job cuts in January at its Finnish broadband operation, which employs some 3,000 staff.

www.reuters.com