Monthly Archives: November 1998

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. VASARIO 11 D. NUTARIMO NR. 109 „DĖL ENERGETIKOS, RYŠIŲ, TRANSPORTO BEI KITŲ DIDESNIŲ ĮMONIŲ PRIVATIZAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

1998 m. lapkričio 10 d. Nr. 1309

Vilnius
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. VASARIO 11 D. NUTARIMO NR. 109 „DĖL ENERGETIKOS, RYŠIŲ, TRANSPORTO BEI KITŲ DIDESNIŲ ĮMONIŲ PRIVATIZAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO

Atsižvelgdama į tai, kad kai kurios ryšių, transporto bei kitų didesnių įmonių valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos jau parduotos, taip pat siekdama paspartinti akcinės bendrovės „Lietuvos kuras“ privatizavimą,  Lietuvos Respublikos Vyriausybė   n u t a r i a :

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 109 „Dėl energetikos, ryšių, transporto bei kitų didesnių įmonių privatizavimo“ (Žin., 1997, Nr. 14-299, Nr. 41-1002, Nr. 68-1703; 1998, Nr. 13-320, Nr. 36-964) patvirtintą 1997 – 1998 metais privatizuojamų viešais tarptautiniais konkursais ir konkursinėmis derybomis energetikos, ryšių, transporto bei  kitų įmonių sąrašą ir išbraukti šias pastraipas:
„2050521 Valstybės įmonė „Lietuvos radijo ir televizijos centras“
2121543 Valstybės įmonė „Lietuvos telekomas“
4034588 Akcinė bendrovė „Vakarų laivų remontas“
2005933 Akcinė bendrovė „Lietuvos kuras“.

Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius

Ūkio ministras Vincas Babilius