Monthly Archives: June 1998

DĖL VIDAUS IR TARPTAUTINIŲ TELEKOMUNIKACIJŲ TARIFŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
Į S A K Y M A S

1998 m. birželio 29 d. Nr. 265
Vilnius

DĖL VIDAUS IR TARPTAUTINIŲ TELEKOMUNIKACIJŲ TARIFŲ

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 03 06 nutarimu Nr. 271 “Dėl telekomunikacijų paslaugų kainų” (Žin., 1998, Nr. 24-617) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 06 23 nutarimu Nr. 759 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 271 “Dėl telekomunikacijų paslaugų kainų” dalinio pakeitimo”(Žin., 1998, Nr. 58-1623), taip pat siekdamas supaprastinti naudojimąsi vidaus ir tarptautinių telekomunikacijų tarifų kainoraščiu,
ĮSAKAU:
1. Nuo 1998 m. liepos 2 d. patvirtinti:
1.1. Vidaus telekomunikacijų tarifus (1 priedas),
1.2. Tarptautinių telekomunikacijų tarifus (2 priedas),
1.3. Telekomunikacijų paslaugų tarifų lengvatas (3 priedas).
2. Nuo 1998 m. liepos 2 d. pripažinti netekusiais galios:
2.1. Ryšių ir informatikos ministerijos 1994 08 29 įsakymą Nr. 7-t “Dėl telekomunikacijų tarifų pakeitimo” (Žin., 1994, Nr. 67-1285),
2.2. Ryšių ir informatikos ministerijos 1996 01 29 įsakymą Nr. 1-t “Dėl vidaus telekomunikacijų tarifų” (Žin., 1996, Nr. 12-335),
2.3. Ryšių ir informatikos ministerijos 1996 03 26 įsakymą Nr. 2-t “Dėl mokesčio už pokalbius miesto taksofonu nustatymo” (Žin., 1996, Nr. 29-730),
2.4. Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 01 22 įsakymą Nr. 1-t “Dėl vidaus telekomunikacijų tarifų patikslinimo”(Žin., 1997, Nr. 8-159),
2.5. Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 04 16 įsakymą Nr. 3-t “Dėl žinybinių ATS įjungimo į VĮ “Lietuvos telekomas” tinklą”(Žin., 1997, Nr. 35-872),
2.6. Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 06 20 įsakymą Nr. 6-t “Dėl laidinio radijo tarifų pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 60-1431),
2.7. Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 12 31 įsakymą Nr. 13-t “Dėl vidaus telekomunikacijų “Kitų žinybų telefono stočių įjungimo į AB “Lietuvos telekomas” telefono tinklą” tarifų pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 1-30),
2.8. Ryšių ir informatikos ministerijos 1998 01 29 įsakymą Nr. 2-t “Dėl telekomunikacijų paslaugų tarifų pakeitimo”(Žin., 1998, Nr. 12-287),
2.9. Ryšių ir informatikos ministerijos 1998 02 11 įsakymą Nr. 4-t “Dėl Ryšių ir informatikos ministerijos 1998 01 29 įsakymo Nr. 2-t “Dėl telekomunikacijų paslaugų tarifų pakeitimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 17-424),
2.10. Ryšių ir informatikos ministerijos 1998 04 14 įsakymą Nr. 5-t “Dėl Ryšių ir informatikos ministerijos 1998 01 29 įsakymo Nr. 2-t dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 35-954).
3. Įpareigoti AB “Lietuvos telekomas” generalinį direktorių G. Pangonį apie šiuos pasikeitimus informuoti vartotojus.

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                           ALGIS ŽVALIAUSKAS
_______________
1 priedas
prie Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos
1998 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 265

VIDAUS TELEKOMUNIKACIJŲ
T A R I F A I

BENDRIEJI NUOSTATAI

Šis kainoraštis taikomas teikiant telekomunikacijų paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms Lietuvoje.
Telekomunikacijų paslaugų tarifuose įmonių kategorijai priskiriamos:
1. individualios (personalinės);
2. tikrosios ūkinės bendrijos;
3. komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos;
4. akcinės ir uždarosios akcinės bendrijos;
5.valstybinės (vietos savivaldybės) ir kitos įmonės.
Valstiečių ūkiai įmonių kategorijai nepriskiriami.
Įsigaliojus šiam kainoraščiui, nebegalioja Vidaus telekomunikacijų tarifai, patvirtinti Ryšių ir informatikos ministerijos 1996 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-t bei visi jų pakeitimai ir papildymai nuo 1996 m. vasario 1 d. iki 1998 m. birželio 29 d.
I SKYRIUS
Telegrafo ryšio paslaugų tarifai
Eil. Nr. Paslaugų rūšys Mokesčio dydis (litais)

Tarifas Kaina (su PVM)

1. Telegramos perdavimas (už vieną žodį):
1.1. paprasta telegrama 0,10 0,12
1.2. skubi telegrama 0,20 0,24
2. Banko perlaidinė telegrama (už vieną žodį):
2.1. paprasta telegrama 0,20 0,24
2.2. skubi telegrama 0,40 0,47
3. Specialios paskirties telegramos (nustatytos atskiru sąrašu) (už vieną žodį) 0,20 0,24
4. Siunčiant telegramas į Klaipėdos uoste prirašytus laivus, išplaukusius į jūrą, taikomi vidaus
telegrafo paslaugų tarifai, pridedant 0,89 Lt (su PVM) už kiekvieną tarifikuojamą žodį.
Pastabos:
1. Nustatant mokesčio dydį pagal žodžių skaičių, tarifikuojami visi žodžiai, nusakantieji telegramos rūšį, tvirtinamąjį užrašą, adresą.
2. Atsiskaitant už telegramą susumuojama telegramos siuntimo ir telegramos meninio blanko kainos ir, esant reikalui, apvalinama pagal nustatytą apvalinimo   tvarką.
Abonentinis telegrafavimas

Eil. Paslaugų rūšys Mokesčio dydis (litais)
Nr.
Abonentinis telegrafas Teleksas

Tarifas Kaina  Tarifas Kaina
(su PVM)  (su PVM)

5. Abonentinis mokestis per mėnesį:*2
už kiekvieną elektromechaninį telegrafo įrenginį, kai jis yra:
5.1. ryšių įmonės nuosavybė 45,00 53,10 60,00 70,80
5.2. abonento nuosavybė 41,50 48,97 57,00 67,26
už telegrafo įrenginį, turintį serviso funkcijas (atmintį, displėjų, automatinį
perdavimą), kai jis yra:
5.3. ryšių įmonės nuosavybė 52,50 61,95 67,50 79,65
5.4. abonento nuosavybė 45,00 53,1 60,00 70,8
6. Pokalbis abonentiniu telegrafu (už minutę) 0,48 0,57 0,75 0,89
7. Galinio telegrafo įrenginio įjungimas į stotį: *1,2
7.1. biudžetinėms įstaigoms ir organizacijoms 90,00 106,2 300,00 354,00
7.2. pelno siekiančioms įmonėms 225,00 265,50 375,00 442,50
8. Galinio telegrafo įrenginio perkėlimas pas abonentą *1,2 150,00 177,00 225,00 265,00
9. Telegramos perdavimas abonentiniu telegrafu į vietinį telegrafą  1,50 1,77
(už vieną kanalo užėmimo minutę)

*Pastabos:
1. Mokestis imamas tuo atveju, kai vienos poros kabelis klojamas ne daugiau kaip 50 m. Viršijus šią normą, apmokama papildomai pagal sudarytą sąmatą.
2. 5, 7, 8 str. nustatyti maksimalūs ribiniai tarifai. Filialai pagal sutartį gali nustatyti mažesnį mokestį.

II SKYRIUS
Duomenų perdavimo faksimiliniu ryšiu tarifai

Eil. Paslaugų rūšys Mokesčio dydis (litais)
Nr.
Tarifas Kaina (su PVM)

1. Tarpmiestinis ar tarptautinis jungimas faksimiliniu ryšiu per telefonininkę pagal faktišką jungimo trukmę
2. Tarpmiestinis ar tarptautinis faksimilinis ryšys pagal galiojančius tarpmiestinių ar tarptautinių pokalbių telefonu tarifus
.
III SKYRIUS
Tarpmiestinio telefono ryšio paslaugų tarifai

Eil. Paslaugų rūšys Mokesčio dydis (litais)
Nr.
Tarifas Kaina (su PVM)

1. Tarpmiestiniai pokalbiai Lietuvoje (už pokalbio minutę) 0,25 0,30
1.1. Suteikiant pokalbį pagal užsakymą per telefonininkę, mokesčio minimumas imamas
kaip už trijų minučių pokalbį.
1.2. Suteikiant pokalbį automatiniu tarpmiestiniu telefono ryšiu, mokestis imamas už kiekvieną
visą ar ne visą pokalbio minutę.
2. Tarpmiestiniai pokalbiai telefonu, suteikti visiems abonentams automatiniu ryšiu, išskyrus
pokalbius iš tarpmiestinių taksofonų, apmokami, taikant koeficientą 0,5 eil.Nr.1 nustatytam tarifui:
darbo dienomis:
nuo 22 iki 6 val.
poilsio ir švenčių dienomis
nuo 0 iki 24 val
.

Pastaba.
Jeigu pokalbio metu keičiasi apmokėjimo tarifas, už pokalbį mokama skirtingais tarifais proporcingai pokalbio dalių trukmėms.

IV SKYRIUS
Vietinio telefono ryšio paslaugų tarifai

Eil. Nr. Paslaugų rūšys Mokesčio dydis (litais)

Tarifas Kaina (su PVM)

1. Vietiniai pokalbiai *1,2
1.1. Už kiekvieną visą arba ne visą vietinio pokalbio minutę telefonu 0,06 0,07
2. Vietiniams pokalbiams telefonu, suteiktiems visiems abonentams, išskyrus pokalbius iš taksofonų,
taikomas koeficientas 0,75 1 ir 9 eilutėse nurodytam tarifui:
darbo dienomis nuo 20 iki 8 val.,
poilsio ir švenčių dienomis nuo 0 iki 24 val.
3. Abonentinis mokestis
Už pagrindinį telefono aparatą per mėnesį:
individualaus naudojimo
3.1. įmonėms, įstaigoms, organizacijoms 25,43 30,00
3.2. gyventojams 8,48 10,00
3.3. kolektyvinio naudojimo 8,48 10,00
3.4. Už “suporintus” ir lygiagrečius telefonus, įrengtus pas atskirus abonentus,  70% atitinkamai abonentų kategorijai nustatyto
per mėnesį (gyventojams) abonentinio mokesčio
3.5. Abonentinis mokestis už ryšio liniją tarp priešgaisrinės apsaugos centralizuoto stebėjimo  25,43 30,00
punkto ir civilinės saugos gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros
bei AB “Lietuvos telekomas” ATS per mėnesį
4. Pagrindinio telefono jungiamosios dvilaidės linijos įrengimas *3,4
analoginis tinklas
4.1. įmonėms, įstaigoms, organizacijoms 400,00 472,00
4.2. gyventojams 110,17 130,00
skaitmeninis tinklas
4.3. įmonėms, įstaigoms, organizacijoms 950.00 1121,00
4.4. gyventojams 593,25 700,00
5. Už suteiktą teisę naudotis įrengtu telefonu 75% atitinkamai abonentų kategorijai nustatyto
telefono įrengimo mokesčio
6. Mokestis už 2 minučių vietinį pokalbį korteliniu taksofonu 0,12 0,14

Kitų žinybų telefono stočių įjungimo į AB“Lietuvos telekomas” telefono tinklą tarifai

7. Pradinis mokestis už žinybinės ATS įjungimą į AB “Lietuvos telekomas”
ATS (už kiekvieną jungiamąją liniją):
-abonentinėmis linijomis į:
7.1. analoginę AB “Lietuvos telekomas” ATS 400,00 472,00
7.2. skaitmeninę AB“Lietuvos telekomas” ATS 950,00 1121,00
7.3. – jungiamosiomis linijomis į analoginę ATS 400,00 472,00
7.4. – 2 Mbit/s linija į skaitmeninę ATS 950,00 1121,00
8. Mėnesinis mokestis už liniją tarp žinybinės ATS ir AB “Lietuvos telekomas” ATS:
8.1. – abonentinė linija 25,43 30,00
– jungiamoji linija į analoginę ATS, kai:
8.2. AB “Lietuvos telekomas” linija 59,32 70,00
8.3. abonento linija 25,43 30,00
– skaitmeninė 2 Mbit/s, kai:
8.4. AB “Lietuvos telekomas” linija 2033,90 2400,00
8.5. abonento linija 762,71 900,00
9. Už kiekvieną visą arba ne visą išeinančiosios jungiamosios linijos nuo žinybinės  0,06 0,07
ATS užimtumo minutę
*1

*Pastabos:
1. Skambinant specialiųjų tarnybų telefonais (01, 02, 03, 04 ir 112), mokestis už pokalbį telefonu neimamas.
2. Gyventojams kiekvieną mėnesį suteikiama 1998 metais 180 minučių, 1999 metais – 120 minučių nemokamų vietinių pokalbių telefonu.
3. Jeigu telefono įrengimas reikalauja papildomos sąmatos sudarymo, tai abonentas už telefono įrengimą papildomai moka pagal sąmatinę vertę.
4. Už pagrindinio telefono aparato laikiną, ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, įrengimą mokama 20% pagrindinio mokesčio.

IV skyriaus tarifų paaiškinimas

Pagal 3.1 ir 3.2 eilutės tarifus imamas mokestis už pagrindinį telefono aparatą.
Pagal  3.3 eilutės tarifus imamas mokestis už telefono aparatus, kuriais naudojasi keli viename bute gyvenantys abonentai.
Pagal  3.4 eilutės tarifus imamas mokestis už lygiagretų telefono aparatą, įrengtą skirtingiems abonentams butuose.
Įmonės, įstaigos, organizacijos už naudojimąsi lygiagrečiu (papildomu) telefonu, prijungtu prie pagrindinio telefono tame pačiame pastate, moka 25% nustatyto abonentinio mokesčio, o už naudojimąsi lygiagrečiu telefonu, įrengtu pas skirtingus abonentus (t.y.skirtingose organizacijose) arba pas vieną iš abonentų (t.y. vienoje organizacijoje), bet skirtinguose pastatuose, moka tokio paties dydžio abonentinį mokestį ir mokestį už telefono įrengimą kaip už pagrindinį telefono aparatą.
Šis tarifas netaikomas žinybinės telefono stoties, įjungtos į AB “Lietuvos telekomas” ryšių tinklą, abonentams. Jeigu žinybinę telefono stotį ar vidaus telefono tinklus aptarnauja ryšių įmonė, mokestis imamas pagal sutartį.
Pagal 4 eilutėje nustatytus tarifus įrengiami telefonai, jeigu namas telefonizuotas ir atliekami darbai tik namo viduje, t.y. telefono instaliacijos paklojimas ir telefono aparato prijungimas.
Visi papildomi darbai (tranšėjų kasimas, kabelių tiesimas, abonentinės linijos sutankinimas) atliekami pareiškėjų lėšomis tik pagal telekomunikacijų tarnybos išduotas technines sąlygas, kurios galioja 1 metus nuo išdavimo dienos.Tuo atveju telefonai šiems pareiškėjams įrengiami nepriklausomai nuo prašymo pateikimo dienos.
Jeigu įrengiant individualų telefoną, abonentas buvo sumokėjęs už darbus ir nuo telefono įrengimo nepraėjo treji metai, naujas telefono abonentas jungiamas tik gavus jo sutikimą.
Telefono įrengimo tarife numatomas vienos telefono rozetės įrengimas. Jeigu abonentas pageidauja įrengti dvi rozetes, tai moka papildomą mokestį.
5 eilutės tarifas taikomas, jei gyvenamosiose patalpose lieka gyventi ne abonento šeimos nariai ir telefonas neperkeliamas pagal telekomunikacijų paslaugų teikimo taisyklių 6.8 punktą, taip pat, kai naujasis abonentas (fizinis arba juridinis asmuo) atsikelia į telefonizuotas patalpas ir nepateikia pažymos, suteikiančios teisę lengvatiniu tarifu įrengti telefoną.
Lengvatinis 25 % telefono įrengimo mokestis imamas:
-iš fizinių ir juridinių asmenų bei įmonių , neturinčių juridinio asmens statuso, kurie anksčiau buvo AB “Lietuvos telekomas” telefono tinklo arba žinybinio vidaus naudojimo telefono tinklo, įjungto į bendrojo naudojimo telefono tinklą (nepriklausomai nuo to, ar jie turėjo individualaus ar kolektyvinio naudojimo telefoną) abonentai.

V SKYRIUS
Radiofikacijos paslaugų tarifai

Eil. Paslaugų rūšys Mokesčio dydis (litais)
Nr.
Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms Gyventojams
Tarifas Kaina  Tarifas Kaina
(su PVM)  (su PVM)

1. Abonentinis mokestis *1,2,3,4
1.1. Už pagrindinius individualaus naudojimosi radijo transliacijos taškus su  2,26 2,67 1,70 2,00
ausinėmis arba bet kokio tipo garsiakalbiais, per mėnesį
1.2. Už gatvės garsiakalbį, per metus 15,34 18,10
2. Įrengimo mokestis *5
2.1. Už pagrindinį arba papildomą radijo transliacijos tašką 3,00 3,54 1,70 2,00
3. Pakartotinis pagrindinių radijo taškų įjungimas į laidinės transliacijos tinklą:
3.1. grupės radijo taškų su bendru įvadu 0,95 1,12 0,43 0,51
3.2. individualaus radijo taško 0,30 0,35 0,15 0,18

Eil. Paslaugų rūšys Mokesčio dydis (litais)
Nr.
Tarifas Kaina (su PVM)

4. Leidimų žinybiniams radijo mazgams transliuoti radijo programas iš valstybinio radijo
transliacijos tinklo išdavimas, šių mazgų techninė apžiūra ir registravimas (vienkartinė rinkliava),
už radijo mazgus, kurių nominalus išėjimo galingumas: *5
4.1. iki 500 W 1,00 1,18
4.2. daugiau kaip 500 W 1,40 1,65
5. Mokestis už naudojimąsi laidinio radijo tinklo studija už valandą 1,60 1,89

*Pastabos:
1. Abonentinio mokesčio nemoka:
1.1. Ignalinos, Zarasų, Švenčionių rajonų gyventojai.
1.2. Už bet kokio tipo radijo transliacijos taškus, įrengtus aklųjų specialiose mokyklose, bibliotekose, kitose aklųjų kultūros ir švietimo bei mokymo ir gamybinėse įstaigose.
1.3. Už bet kokius radijo transliacijos taškus su ausinėmis ar garsiakalbiais, kurių galingumas ne didesnis kaip 0,5W, įrengtus aklųjų butuose individualiam naudojimuisi ir už papildomai šiuose butuose įrengtas rozetes.
2. 50% abonentinio mokesčio lengvata teikiama šeimoms asmenų, nukentėjusių kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11-13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių.
3. Radijo transliacijos taškui nedirbant daugiau kaip 5 paras iš eilės ne dėl abonento kaltės, abonentinis mokestis už tą laiką nemokamas.
4. Abonentinis mokestis už radijo tašką mokamas iki 30 einamojo mėnesio dienos. Mokestis imamas ir už pirmą mėnesį įrengus radijo tašką.
5. Pagrindinio radijo taško įrengimo mokestis (2 eil.) mokamas, jei reikia nutiesti ne daugiau kaip 50 m laido nuo paskirstymo dėžutės. Visais kitais radijo taško įrengimo atvejais darbai vykdomi abonento sąskaita pagal sutartį. Radijo taško įrengimo ir perkėlimo darbai, kuriems atlikti reikia daugiau medžiagų, nei numatyta aukščiau nurodytoje normoje, vykdomi abonento sąskaita sutartine kaina.
6. Jeigu radijo programos transliuojamos iš valstybinio radijo transliacijos tinklo, žinybinių radijo mazgų savininkai AB “Lietuvos telekomas” tarnyboms atskaito 50% abonentinio mokesčio, priskaičiuoto pagal galiojančius tarifus už visus radijo mazgų radijo transliacijos taškus, nepriklausomai nuo faktiškai surinkto abonentinio mokesčio ir taip pat nepriklausomai nuo to, ar dėl techninių ar kitų priežasčių radijo mazgai laikinai nedirba.
7. Mokyklos, vaikų namai ir profesinės mokyklos, turinčios radijo mazgus, kurių tinklai neišeina už mokymo įstaigų teritorijos ribų ir neaptarnauja butų, nurodytų atsiskaitymų nedaro.
V skyriaus tarifų paaiškinimai

Pagal 1.2 eilutę 15,34+2,76 (PVM)=18,10 litų mokestis imamas už gatvės radiofikavimo 50 W galingumo garsiakalbį. Kito galingumo garsiakalbiui mokestis paskaičiuojamas proporcingai galingumui. Pavyzdžiui, už 10 W garsiakalbį abonentinis mokestis bus 3,62 lito, o už 100 W garsiakalbį – 36,20 litai per metus.
5 eilutės mokestis už Lietuvos radijo ir televizijos radijo programų, savivaldybių sesijų posėdžių transliaciją (išskyrus įgarsinimo darbus) neimamas.
_____________
2 priedas
prie Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos
1998 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 265

TARPTAUTINIŲ TELEKOMUNIKACIJŲ TARIFAI

BENDRIEJI NURODYMAI

Šis kainoraštis taikomas teikiant telekomunikacijų paslaugas į užsienio šalis.
Sutrumpinimas:
ETAT – vyriausybinės ir skubios telegramos

Įsigaliojus šiam kainoraščiui, nebegalioja Tarptautinių telekomunikacijų tarifai, patvirtinti Ryšių ir informatikos ministerijos 1994 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.7 – t bei visi jų pakeitimai ir papildymai nuo 1994 m. rugsėjo 1 d. iki 1998 m. birželio 29 d.
I SKYRIUS
TARPTAUTINIO TELEGRAFO PASLAUGŲ TARIFAI

Eil. Nr. Tarifo zona Šalies pavadinimas (sostinė) Telegramos žodžio kaina (litais)

Paprasta ETAT

Tarifas Kaina (su PVM) Tarifas Kaina (su PVM)

1. 1 Estija (Talinas) 0,30 0,35 0,60 0,71
2.  Latvija (Ryga) 0,30 0,35 0,60 0,71

2 Baltarusija (Minskas) 0,75 0,89 1,50 1,77

1. 3 Bulgarija (Sofija) 0,75 0,89 1,50 1,77
2.  Čekija (Praha) 0,75 0,89 1,50 1,77
3.  Lenkija (Varšuva) 0,45 0,53 0,90 1,06
4.  Moldova (Kišiniovas) 0,75 0,89 1,50 1,77
5.  Norvegija (Oslas) 0,75 0,89 1,50 1,77
6.  Rumunija (Bukareštas) 0,75 0,89 1,50 1,77
7.  Rusija (Maskva) 0,75 0,89 1,50 1,77
8.  Slovakija (Bratislava) 0,75 0,89 1,50 1,77
9.  Ukraina (Kijevas) 0,75 0,89 1,50 1,77

1. 4 Armėnija (Jerevanas) 0,75 0,89 1,50 1,77
2.  Azerbaidžanas (Baku) 0,75 0,89 1,50 1,77
3.  Gruzija (Tbilisis) 0,75 0,89 1,50 1,77
4.  Kazachstanas (Alma Ata) 0,75 0,89 1,50 1,77
5.  Kirgizija (Biškekas) 0,75 0,89 1,50 1,77
6.  Tadžikistanas (Dušanbė) 0,75 0,89 1,50 1,77
7.  Turkmėnistanas (Ašchabadas) 0,75 0,89 1,50 1,77
8.  Uzbekistanas (Taškentas) 0,75 0,89 1,50 1,77

5 Kitos Europos ir jai prilygintos šalys:

1.  Airija (Dublinas) 0,75 0,89 1,50 1,77
2.  Albanija (Tirana) 0,75 0,89 1,50 1,77
3.  Andora (Andora) – – – –
4.  Austrija (Viena) 0,75 0,89 1,50 1,77
5.  Belgija (Briuselis) 0,75 0,89 1,50 1,77
6.  Bosnija ir Hercogovina(Sarajevas) 0,75 0,89 1,50 1,77
7.  Danija (Kopenhaga) 0,75 0,89 1,50 1,77
8.  Didžioji Britanija (Londonas) 0,75 0,89 1,50 1,77
9.  Gibraltaras (Gibraltaras) 0,75 0,89 1,50 1,77
10  Graikija (Atėnai) 0,75 0,89 1,50 1,77
11.  Grenlandija (Got-Hobas) 0,75 0,89 1,50 1,77
12.  Islandija (Reikjavikas) 0,75 0,89 1,50 1,77
13.  Ispanija (Madridas), 0,75 0,89 1,50 1,77
Bekaru, Pitiusu, Kanarų salos
14.  Italija (Roma) 0,75 0,89 1,50 1,77
15.  Jugoslavija (Belgradas) 0,75 0,89 1,50 1,77
16.  Kipras (Nikosija) 0,75 0,89 1,50 1,77
17.  Korsika (Prancūzijos terit.) 0,75 0,89 – –
18.  Kroatija (Zagrebas) 0,75 0,89 1,50 1,77
19.  Lichtenšteinas (Vaolukas) 0,75 0,89 1,50 1,77
20.  Liuksemburgas (Liuksemburgas) 0,75 0,89 1,50 1,77
21.  Makedonija (Skopjė) 0,75 0,89 1,50 1,77
22.  Malta (Valeta) 0,75 0,89 1,50 1,77
23.  Monakas (Monakas) 0,75 0,89 1,50 1,77
24.  Nyderlandai ( Amsterdamas) 0,75 0,89 1,50 1,77
25.  Portugalija (Lisabona) 0,75 0,89 1,50 1,77
26.  Prancūzija (Paryžius) 0,75 0,89 1,50 1,77
27.  San Marinas 0,75 0,89 1,50 1,77
28.  Slovėnija (Liubliana) 0,75 0,89 1,50 1,77
29.  Suomija (Helsinkis) 0,75 0,89 1,50 1,77
30.  Švedija (Stokholmas) 0,75 0,89 1,50 1,77
31.  Šveicarija (Bernas) 0,75 0,89 1,50 1,77
32.  Turkija (Ankara) 0,75 0,89 1,50 1,77
33.  Vatikanas (Vatikanas) 0,75 0,89 1,50 1,77
34.  Vengrija (Budapeštas) 0,75 0,89 1,50 1,77
35.  Vokietija (Bona) 0,75 0,89 1,50 1,77

1. 6 Aliaska (JAV teritorija) 1,20 1,42 2,40 2,83
2.  Australija (Kanbera) 1,20 1,42 2,40 2,83
3.  Jungtinės Amerikos Valstijos (Vašingtonas) 1,05 1,24 2,10 2,48
4.  Kanada (Otava) 1,05 1,24 2,10 2,48
5.  Naujoji Zelandija (Valingtonas) 1,20 1,42 2,40 2,83

1. 7 Afganistanas (Kabulas) 1,05 1,24 2,10 2,48
2.  Alžyras (Alžyras) 1,20 1,42 2,40 2,83
3.  Amerikos Samoa (Pago Pago) 1,20 1,42 2,40 2,83
4.  Angilija 1,20 1,42 2,40 2,83
5.  Angola (Luanda) 1,20 1,42 2,40 2,83
6.  Antigva ir Barbuda 1,20 1,42 2,40 2,83
7.  Argentina (Buenos- Airės) 1,20 1,42 2,40 2,83
8.  Aruba (Oranjestadas) 1,20 1,42 2,40 2,83
9.  Bahreinas (Almenama) 1,05 1,24 2,10 2,48
10.  Bahamos (Nasau) 1,20 1,42 2,40 2,83
11.  Bangladešas (Daka) 1,05 1,24 2,10 2,48
12.  Barbadosas (Bridžtaunas) 1,20 1,42 2,40 2,83
13.  Belizas (Belmopanas) 1,20 1,42 2,40 2,83
14.  Beninas (Porto-Novas) 1,20 1,42 2,40 2,83
15.  Bermudai(Hamiltonas) 1,20 1,42 2,40 2,83
16.  Bisau Gvinėja (Bisau) 1,20 1,42 2,40 2,83
17.  Bolivija (La Pasas) 1,20 1,42 2,40 2,83
18.  Botsvana (Gaboronas) 1,20 1,42 2,40 2,83
19.  Brazilija (Brazilija) 1,20 1,42 2,40 2,83
20.  Brunėjus (Bandar Seri-Begavanas) 1,05 1,24 2,10 2,48
21.  Burkina Fasas (Uagaduga) 1,20 1,42 2,40 2,83
22.  Burundis (Bužumbūra) 1,20 1,42 2,40 2,83
23.  Butanas (Tchimpehu) – – – –
24.  Centrinės Afrikos Respublika (Bangis) 1,20 1,42 2,40 2,83
25.  Čadas (Ndžamena) 1,20 1,42 2,40 2,83
26.  Čilė (Santjagas) 1,20 1,42 2,40 2,83
27.  Dangun žengimo salos (Džordžtaunas) 1,20 1,42 2,40 2,83
28.  Dominikos Respublika (Santo-Domingo) 1,20 1,42 2,40 2,83
29.  Dominika 1,20 1,42 2,40 2,83
30.  Dramblio Kaulo Krantas (Jamusukras) 1,20 1,42 2,40 2,83
31.  Džibutis (Džibutis) 1,20 1,42 2,40 2,83
32.  Egiptas (Kairas) 1,20 1,42 2,40 2,83
33.  Ekvadoras (Kitas), Galapagų salos 1,20 1,42 2,40 2,83
34.  Etiopija (Adis Abeba) 1,20 1,42 2,40 2,83
35.  Farerų Salos (Torschavanas) 1,05 1,24 2,10 2,48
36.  Fidžis (Suva) 1,20 1,42 2,40 2,83
37.  Filipinai (Manila) 1,05 1,24 2,10 2,48
38.  Folklendų(Malvinų) Salos (Port Stenlis) 1,20 1,42 2,40 2,83
39.  Gabonas (Libervilis) 1,20 1,42 2,40 2,83
40.  Gajana (Džordžtaunas) 1,20 1,42 2,40 2,83
41.  Gambija (Bandžulis) 1,20 1,42 2,40 2,83
42.  Gana (Akra) 1,20 1,42 2,40 2,83
43.  Grenada (Sent Džordžas) 1,20 1,42 2,40 2,83
44.  Guamas (Agauja) 1,20 1,42 2,40 2,83
45.  Gvadelupa (Basteras) 1,20 1,42 2,40 2,83
46.  Gvatemala (Gvatemala) 1,20 1,42 2,40 2,83
47.  Gvinėja (Konakri) 1,20 1,42 2,40 2,83
48.  Haitis (Port-Prenas) 1,20 1,42 2,40 2,83
49.  Havajų salos (Hanolulu) – – – –
50.  Hondūras (Tegusigalpa) 1,20 1,42 2,40 2,83
51.  Honkongas (Siauganas) 1,05 1,24 2,10 2,48
52.  Indija (Delis) 1,05 1,24 2,10 2,48
53.  Indonezija (Džakarta) 1,05 1,24 2,10 2,48
54.  Irakas (Bagdadas) 1,05 1,24 2,10 2,48
55.  Iranas (Teheranas) 1,05 1,24 2,10 2,48
56.  Izraelis (Tel-Avivas) 1,05 1,24 2,10 2,48
57.  Jamaika (Kingstonas) 1,20 1,42 2,40 2,83
58.  Japonija (Tokijas) 1,05 1,24 2,10 2,48
59.  Jemenas (Šana) 1,05 1,24 2,10 2,48
60.  Jordanija (Amanas) 1,05 1,24 2,10 2,48
61.  Jungtiniai Arabų Emyratai (Abu Dabis) 1,05 1,24 2,10 2,48
62.  Kabo Verdė (Praja) 1,20 1,42 2,40 2,83
63.  Kaimanų Salos (Džordžtaunas) 1,20 1,42 2,40 2,83
64.  Kambodža (Pnompenis) 1,05 1,24 2,10 2,48
65.  Kamerūnas (Jaundi) 1,20 1,42 2,40 2,83
66.  Kataras (Daucha) 1,05 1,24 2,10 2,48
67.  Kenija (Nairobis) 1,20 1,42 2,40 2,83
68.  Kinija (Pekinas) 1,05 1,24 2,10 2,48
69.  Kiribatis 1,20 1,42 2,40 2,83
70.  Kolumbija (Bogota) 1,20 1,42 2,40 2,83
71.  Komorai (Moroni) 1,20 1,42 2,40 2,83
72.  Kongas (Brazavilis) 1,20 1,42 2,40 2,83
73.  Kosta Rika (San-Chose) 1,20 1,42 2,40 2,83
74.  Kuba (Havana) 1,20 1,42 2,40 2,83
75.  Kuko Salos (Avarua) 1,20 1,42 2,40 2,83
76.  Kuveitas (Al Kuveitas) 1,05 1,24 2,10 2,48
77.  Laosas (Vientianas) 1,05 1,24 2,10 2,48
78.  Lesotas (Maseru) 1,20 1,42 2,40 2,83
79.  Libanas (Beirutas) 1,05 1,24 2,10 2,48
80.  Liberija (Monrovija) 1,20 1,42 2,40 2,83
81.  Libija (Tripoli) 1,20 1,42 2,40 2,83
82.  Madagaskaras (Antananarivas) 1,20 1,42 2,40 2,83
83.  Majotas 1,20 1,42 2,40 2,83
84.  Makao 1,05 1,24 2,10 2,48
85.  Malavis (Lilongve) 1,20 1,42 2,40 2,83
86.  Malaizija (Kuala Lampuras) 1,05 1,24 2,10 2,48
87.  Maldyvai (Male) 1,05 1,24 2,10 2,48
88.  Malis (Bamakas) 1,20 1,42 2,40 2,83
89.  Marokas (Rabatas) 1,20 1,42 2,40 2,83
90.  Maršalo Salos (Madžuras) 1,20 1,42 2,40 2,83
91.  Martinika (Forte-Prensas) 1,20 1,42 2,40 2,83
92.  Mauritanija (Nuakšotas) 1,20 1,42 2,40 2,83
93.  Mauricijus (Port Lui, Rodrigesas, Kargadosas, Karachosas, Agalega) 1,20 1,42 2,40 2,83
94.  Meksika (Mechikas) 1,20 1,42 2,40 2,83
95.  Mianmaras (Birma)(Rangūnas) 1,20 1,42 2,40 2,83
96.  Mikronezija (Kolonija) 1,20 1,42 2,40 2,83
97.  Mongolija (Ulan-Batoras) 1,05 1,24 2,10 2,48
98.  Montseratas 1,20 1,42 2,40 2,83
99.  Mozambikas (Maputu) 1,20 1,42 2,40 2,83
100.  Namibija (Vindekukas) 1,20 1,42 2,40 2,83
101.  Naujoji Kaledonija (Numėja) 1,20 1,42 2,40 2,83
102.  Nauru (Nauru) 1,20 1,42 2,40 2,83
103.  Nepalas (Katmandu) 1,05 1,24 2,10 2,48
104.  Nigerija (Lagosas) 1,20 1,42 2,40 2,83
105.  Nigeris (Niamėjus) 1,20 1,42 2,40 2,83
106.  Nikaragva (Managua) 1,20 1,42 2,40 2,83
107.  Niujė (Alofi) 1,20 1,42 2,40 2,83
108.  Norfolko Sala (Kingstonas) 1,20 1,42 2,40 2,83
109.  Olandijos Antilai (Vilemstadas)
Apima: Kiurasao, Bonaire,Saba, Sint Estatus, Sen Martenas 1,20 1,42 2,40 2,83
110.  Omanas (Maskatas) 1,05 1,24 2,10 2,48
111.  Pakistanas (Islamabadas) 1,05 1,24 2,10 2,48
112.  Palau (Karosas) 1,20 1,42 2,40 2,83
113.  Panama (Panama) 1,20 1,42 2,40 2,83
114.  Papua ir Naujoji Gvinėja (Port Morsbi) 1,20 1,42 2,40 2,83
115.  Paragvajus (Asunsjonas) 1,20 1,42 2,40 2,83
116.  Pavėjinės salos, Mažosios Antilų salos,Priešvėjinės salos,Kiriaka 1,20 1,42 2,40 2,83
117.  Peru (Lima) 1,20 1,42 2,40 2,83
118.  Pietų Afrikos Respublika (Pretorija) 1,20 1,42 2,40 2,83
119.  Pietų Korėja (Seulas) 1,05 1,24 2,10 2,48
120.  Pitkernas (Adamstaunas) 1,20 1,42 2,40 2,83
121.  Prancūzų Polinezija (Papejete) 1,20 1,42 2,40 2,83
122.  Prancūzų Gviana (Kajenas) 1,20 1,42 2,40 2,83
123.  Prancūzijos teritorija Indijos vand. ir Antarktidoje 1,20 1,42 2,40 2,83
124.  Puerto Rikas(San Chuanas) 1,20 1,42 2,40 2,83
125.  Pusiaujo Gvinėja(Malabas) 1,20 1,42 2,40 2,83
126.  Rejunjonas (Sen-Denis) 1,20 1,42 2,40 2,83
127.  Ruanda(Kingalis) 1,20 1,42 2,40 2,83
128.  Rytų Timoras (Dilis) 1,05 1,24 2,10 2,48
129.  Saliamono Salos(Choniara) 1,20 1,42 2,40 2,83
130.  Salvadoras (San Salvadoras) 1,20 1,42 2,40 2,83
131.  Samoa(Apija) 1,20 1,42 2,40 2,83
132.  San Tomė ir Prinsipė (San Tomė) 1,20 1,42 2,40 2,83
133.  Saudo Arabija (ErRijadas) 1,05 1,24 2,10 2,48
134.  Seišeliai (Viktorija) 1,20 1,42 2,40 2,83
135.  Senegalas (Dakaras) 1,20 1,42 2,40 2,83
136.  Sent Kristoferis ir Nevis 1,20 1,42 2,40 2,83
137.  Sent Lusija 1,20 1,42 2,40 2,83
138.  Sent Pjerasir Mikelonas 1,20 1,42 2,40 2,83
139.  Sent Vinsentas ir Grenadinai 1,20 1,42 2,40 2,83
140.  Siera Leonė (Fritaunas) 1,20 1,42 2,40 2,83
141.  Singapūras (Singapūras) 1,05 1,24 2,10 2,48
142.  Sirija (Damaskas) 1,05 1,24 2,10 2,48
143.  Somalis (Magadišas) 1,20 1,42 2,40 2,83
144.  Sudanas (Chartumas) 1,20 1,42 2,40 2,83
145.  Surinamas (Paramaribas) 1,20 1,42 2,40 2,83
146.  Svazilandas (Mbabanis) 1,20 1,42 2,40 2,83
147.  Šiaurės Korėja (Pchenjanas) 1,05 1,24 2,10 2,48
148.  Šiaurės Marianų Salos 1,20 1,42 2,40 2,83
149.  Šri Lanka (Kolombas) 1,05 1,24 2,10 2,48
150.  Šventos Elenos Sala (Džeimstaunas) 1,20 1,42 2,40 2,83
151.  Tailandas (Bankokas) 1,05 1,24 2,10 2,48
152.  Taitčio salos (Papejete) 1,20 1,42 2,40 2,83
153.  Taivanis (Taipėjas) 1,05 1,24 2,10 2,48
154.  Tanzanija (Dar es Salamas) 1,20 1,42 2,40 2,83
155.  Terkso ir Kaiko Salos (Kober Taunas) 1,20 1,42 2,40 2,83
156.  Togas (Lomė) 1,20 1,42 2,40 2,83
157.  Tokelau 1,20 1,42 2,40 2,83
158.  Tonga (Nukulaofa) 1,20 1,42 2,40 2,83
159.  Trinidadas ir Tobagas (Port of Speinas) 1,20 1,42 2,40 2,83
160.  Tunisas (Tunisas) 1,20 1,42 2,40 2,83
161.  Tuvalu (Funafutas) 1,20 1,42 2,40 2,83
162.  Uganda (Rampala) 1,20 1,42 2,40 2,83
163.  Urugvajus (Montevidėjas) 1,20 1,42 2,40 2,83
164.  Vakarų Sachara (El Ajunas) 1,20 1,42 2,40 2,83
165.  Vanuatu (Vila) 1,20 1,42 2,40 2,83
166.  Venesuela (Karakasas) 1,20 1,42 2,40 2,83
167.  Vietnamas (Hanojus) 1,20 1,42 2,40 2,83
168.  Virginijos Salos (Britų) (Rod Taunas) 1,20 1,42 2,40 2,83
169.  Virginijos Salos (JAV) (Šarlota – Amalija) 1,20 1,42 2,40 2,83
170.  Volio ir Futūno Salos (Matautu) 1,20 1,42 2,40 2,83
171.  Zairas (Kinšasas) 1,20 1,42 2,40 2,83
172.  Zambija (Lusaka) 1,20 1,42 2,40 2,83
173.  Zimbabvė (Hararė) 1,20 1,42 2,40 2,83

Pastabos:
1. Už telegramas į laivus papildomai mokama 0,89Lt (su PVM) už kiekvieną tarifikuojamą žodį.
2. Už banko perlaidines telegramas mokama dvigubu tarifu.
3. Informacijos perdavimo abonentiniu telegrafu mokestis už minutę – 1,13 Lt (su PVM).

Eil. Nr. Šalies pavadinimas (sostinė) Laiškas – telegrama žodžio kaina(litais)
Tarifas Kaina (su PVM)

Europos šalys:
1. Bulgarija (Sofija) 0.25 0.30
2. Čekija (Praha) 0.25 0.30
3. Lenkija (Varšuva) 0.15 0.18
4. Vengrija (Budapeštas) 0.25 0.30

Kitos šalys:
1. Indija (Delis) 0.35 0.41
2. Jemenas (Adenas) 0.35 0.41
3. Kuba (Havana) 0.40 0.47
4. Laosas (Vientianas) 0.35 0.41
5. Mongolija (Ulan-Batoras) 0.35 0.41
II SKYRIUS
TARPTAUTINIO TELEKSO IR TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TARIFAI

Eil. Nr. Tarifo zona Šalies pavadinimas (sostinė) Teleksas, litais už minutę Telefonas, litais už minutę

Tarifas Kaina (su PVM)  Tarifas Kaina (su PVM)

1. 1 Estija (Talinas) 4,00 4,72 1,40 1,65
2.  Latvija (Ryga) 4,00 4,72 1,40 1,65

2 Baltarusija (Minskas) 4,00 4,72 1,80 2,12

1. 3 Bulgarija (Sofija) 4,00 4,72 3,00 3,54
2.  Čekija (Praha) 4,00 4,72 3,00 3,54
3.  Lenkija (Varšuva) 4,00 4,72 3,00 3,54
4.  Moldova (Kišiniovas) 4,00 4,72 3,00 3,54
5.  Norvegija (Oslas) 4,00 4,72 3,00 3,54
6.  Rumunija (Bukareštas) 4,00 4,72 3,00 3,54
7.  Rusija (Maskva) 4,00 4,72 3,00 3,54
8.  Slovakija (Bratislava) 4,00 4,72 3,00 3,54
9.  Ukraina (Kijevas) 4,00 4,72 3,00 3,54

1. 4 Armėnija (Jerevanas) 4,00 4,72 3,50 4,13
2.  Azerbaidžanas (Baku) 4,00 4,72 3,50 4,13
3.  Gruzija (Tbilisis) 4,00 4,72 3,50 4,13
4.  Kazachstanas (Alma Ata) 4,00 4,72 3,50 4,13
5.  Kirgizija (Biškekas) 4,00 4,72 3,50 4,13
6.  Tadžikistanas (Dušanbė) 4,00 4,72 3,50 4,13
7.  Turkmėnistanas (Ašchabadas) 4,00 4,72 3,50 4,13
8.  Uzbekistanas (Taškentas) 4,00 4,72 3,50 4,13

5 Kitos Europos ir jai prilygintos šalys:
1.  Airija (Dublinas) 4,00 4,72 4,90 5,78
2.  Albanija (Tirana) 4,00 4,72 4,90 5,78
3.  Andora (Andora) 4,00 4,72 4,90 5,78
4.  Austrija (Viena) 4,00 4,72 4,90 5,78
5.  Belgija (Briuselis) 4,00 4,72 4,90 5,78
6.  Bosnija ir Hercegovina (Sarajevas) 4,00 4,72 4,90 5,78
7.  Danija (Kopenhaga) 4,00 4,72 4,90 5,78
8.  Didžioji Britanija (Londonas) 4,00 4,72 4,90 5,78
9.  Gibraltaras (Gibraltaras) 4,00 4,72 4,90 5,78
10.  Graikija (Atėnai) 4,00 4,72 4,90 5,78
11.  Grenlandija (Got-Hobas) – – 4,90 5,78
12.  Islandija (Reikjavikas) 4,00 4,72 4,90 5,78
13.  Ispanija (Madridas),
Bekaru, Pitiusu, Kanarų salos 4,00 4,72 4,90 5,78
14.  Italija (Roma) 4,00 4,72 4,90 5,78
15.  Jugoslavija (Belgradas) 4,00 4,72 4,90 5,78
16.  Kipras (Nikosija) 4,00 4,72 4,90 5,78
17.  Korsika (Prancūzijos terit.) – – 4,90 5,78
18.  Kroatija (Zagrebas) 4,00 4,72 4,90 5,78
19.  Lichtenšteinas (Vaducas) 4,00 4,72 4,90 5,78
20.  Liuksemburgas (Liuksemburgas) 4,00 4,72 4,90 5,78
21.  Makedonija (Skopjė) 4,00 4,72 4,90 5,78
22.  Malta (Valeta) 4,00 4,72 4,90 5,78
23.  Monakas (Monakas) 4,00 4,72 4,90 5,78
24.  Nyderlandai ( Amsterdamas) 4,00 4,72 4,90 5,78
25.  Portugalija (Lisabona) 4,00 4,72 4,90 5,78
26.  Prancūzija (Paryžius) 4,00 4,72 4,90 5,78
27.  San Marinas 4,00 4,72 4,90 5,78
28.  Slovėnija (Liubliana) 4,00 4,72 4,90 5,78
29.  Suomija (Helsinkis) 4,00 4,72 4,90 5,78
30.  Vatikanas (Vatikanas) 4,00 4,72 4,90 5,78
31.  Vengrija (Budapeštas) 4,00 4,72 4,90 5,78
32.  Vokietija (Bona) 4,00 4,72 4,90 5,78

1. 6 Aliaska (JAV teritorija) 4,00 4,72 6,20 7,32
2.  Australija (Kanbera) 4,00 4,72 6,20 7,32
3.  Jungtinės Amerikos Valstijos (Vašingtonas) 4,00 4,72 6,20 7,32
4.  Kanada (Otava) 4,00 4,72 6,20 7,32
5  Naujoji Zelandija (Velingtonas) 4,00 4,72 6,20 7,32

1. 7 Afganistanas (Kabulas) 4,00 4,72 8,50 10,03
2.  Alžyras (Alžyras) 4,00 4,72 8,50 10,03
3.  Amerikos Samoa (Pago Pago ) 4,00 4,72 8,50 10,03
4.  Angilija – – 8,50 10,03
5.  Angola (Luanda) 4,00 4,72 8,50 10,03
6.  Antigva ir Barbuda – – 8,50 10,03
7.  Argentina (Buenos- Airės) 4,00 4,72 8,50 10,03
8.  Aruba (Oranjestadas) 4,00 4,72 8,50 10,03
9.  Bahreinas (Almenama) 4,00 4,72 8,50 10,03
10.  Bahamos (Nasau) 4,00 4,72 8,50 10,03
11.  Bangladešas (Daka) 4,00 4,72 8,50 10,03
12.  Barbadosas (Bridžtaunas) 4,00 4,72 8,50 10,03
13.  Belizas (Belmopanas) 4,00 4,72 8,50 10,03
14.  Beninas (Porto-Novas) 4,00 4,72 8,50 10,03
15.  Bermudai (Hamiltonas) 4,00 4,72 8,50 10,03
16.  Bisau Gvinėja (Bisau) 4,00 4,72 8,50 10,03
17.  Bolivija (La Pasas) 4,00 4,72 8,50 10,03
18.  Botsvana (Gaboronas) 4,00 4,72 8,50 10,03
19.  Brazilija (Brazilija) 4,00 4,72 8,50 10,03
20.  Brunėjus (Bandar Seri Begavanas) 4,00 4,72 8,50 10,03
21.  Burkina Fasas (Uagadugu) 4,00 4,72 8,50 10,03
22.  Burundis (Bužumbūra) 4,00 4,72 8,50 10,03
23.  Butanas (Timpu) 4,00 4,72 8,50 10,03
24.  Centrinės Afrikos Respublika (Bangis) 4,00 4,72 8,50 10,03
25.  Čadas (Ndžamena) 4,00 4,72 8,50 10,03
26.  Čilė (Santjagas) 4,00 4,72 8,50 10,03
27.  Dangun žengimo salos (Džordžtaunas) – – 8,50 10,03
28.  Dominikos Respublika (Santo Domingas) 4,00 4,72 8,50 10,03
29.  Dominika (Rozo) – – 8,50 10,03
30.  Dramblio Kaulo Krantas (Jamusukras) 4,00 4,72 8,50 10,03
31.  Džibutis (Džibutis) 4,00 4,72 8,50 10,03
32.  Egiptas (Kairas) 4,00 4,72 8,50 10,03
33.  Ekvadoras (Kitas), Galapagų salos 4,00 4,72 8,50 10,03
34.  Etiopija (Adis Abeba) 4,00 4,72 8,50 10,03
35.  Farerų Salos (Torschavanas) 4,00 4,72 8,50 10,03
36.  Fidžis (Suva) 4,00 4,72 8,50 10,03
37.  Filipinai (Manila) 4,00 4,72 8,50 10,03
38.  Folklendo (Malvinų) Salos (Port Stenlis) 4,00 4,72 8,50 10,03
39.  Gabonas (Librevilis) – – 8,50 10,03
40.  Gajana (Džordžtaunas) 4,00 4,72 8,50 10,03
41.  Gambija (Bandžulis) 4,00 4,72 8,50 10,03
42.  Gana (Akra) 4,00 4,72 8,50 10,03
43.  Grenada (Sent Džordžas) 4,00 4,72 8,50 10,03
44.  Guamas (Agauja) 4,00 4,72 8,50 10,03
45.  Gvadelupa (Basteras) – – 8,50 10,03
46.  Gvatemala (Gvatemala) 4,00 4,72 8,50 10,03
47.  Gvinėja (Konakris) 4,00 4,72 8,50 10,03
48.  Haitis (Port o Prensas) 4,00 4,72 8,50 10,03
49.  Havajų salos (Honolulu) 4,00 4,72 8,50 10,03
50.  Hondūras (Tegusigalpa) – – 8,50 10,03
51.  Honkongas (Siauganas) 4,00 4,72 8,50 10,03
52.  Indija (Delis) 4,00 4,72 8,50 10,03
53.  Indonezija (Džakarta) 4,00 4,72 8,50 10,03
54.  Irakas (Bagdadas) 4,00 4,72 8,50 10,03
55.  Iranas (Teheranas) 4,00 4,72 8,50 10,03
56.  Izraelis (Tel Avivas) 4,00 4,72 8,50 10,03
57.  Jamaika (Kingstonas) 4,00 4,72 8,50 10,03
58.  Japonija (Tokijas) 4,00 4,72 8,50 10,03
59.  Jemenas (Šana) 4,00 4,72 8,50 10,03
60.  Jordanija (Amanas) 4,00 4,72 8,50 10,03
61.  Jungtiniai Arabų Emyratai (Abu Dabis) 4,00 4,72 8,50 10,03
62.  Kabo Verdė (Praja) 4,00 4,72 8,50 10,03
63.  Kaimanų Salos (Džordžtaunas) 4,00 4,72 8,50 10,03
64.  Kambodža (Pnompenis) – – 8,50 10,03
65.  Kamerūnas (Jaundė) 4,00 4,72 8,50 10,03
66.  Kataras (Doha) 4,00 4,72 8,50 10,03
67.  Kenija (Nairobis) 4,00 4,72 8,50 10,03
68.  Kinija (Pekinas) 4,00 4,72 8,50 10,03
69.  Kiribatis (Tarava) – – 8,50 10,03
70.  Kolumbija (Bogota) 4,00 4,72 8,50 10,03
71.  Komorai (Moronis) 4,00 4,72 8,50 10,03
72.  Kongas (Brazavilis) 4,00 4,72 8,50 10,03
73.  Kosta Rika (San Chosė) 4,00 4,72 8,50 10,03
74.  Kuba (Havana) 4,00 4,72 8,50 10,03
75.  Kuko Salos – – 8,50 10,03
76.  Kuveitas (Kuveitas) 4,00 4,72 8,50 10,03
77.  Laosas (Vientianas) 4,00 4,72 8,50 10,03
78.  Lesotas (Maseru) – – 8,50 10,03
79.  Libanas (Beirutas) 4,00 4,72 8,50 10,03
80.  Liberija (Monrovija) 4,00 4,72 8,50 10,03
81.  Libija (Tripolis) 4,00 4,72 8,50 10,03
82.  Madagaskaras (Antananaryvas) 4,00 4,72 8,50 10,03
83.  Majotas 4,00 4,72 8,50 10,03
84.  Makao 4,00 4,72 8,50 10,03
85.  Malaizija (Kvala Lumpūras) 4,00 4,72 8,50 10,03
86.  Malavis (Lilongvė) – – 8,50 10,03
87.  Maldyvai (Malė) – – 8,50 10,03
88.  Malis (Bamakas) 4,00 4,72 8,50 10,03
89.  Marokas (Rabatas) 4,00 4,72 8,50 10,03
90.  Maršalo salos (Madžuras) 4,00 4,72 8,50 10,03
91.  Martinika (Fort de Fransas) – – 8,50 10,03
92.  Mauricijus (Port Lui) apima: Rodrigesas, Kargadosas,  4,00 4,72 8,50 10,03
Karachosas, Agalega)
93.  Mauritanija (Nuakšotas) 4,00 4,72 8,50 10,03
94.  Meksika (Meksikas) 4,00 4,72 8,50 10,03
95.  Mianmaras (Birma) (Rangūnas) 4,00 4,72 8,50 10,03
96.  Mikronezija (Kolonija) – – 8,50 10,03
97.  Mongolija (Ulan Batoras) 4,00 4,72 8,50 10,03
98.  Montseratas – – 8,50 10,03
99.  Mozambikas (Maputu) 4,00 4,72 8,50 10,03
100.  Namibija (Vindhukas) 4,00 4,72 8,50 10,03
101.  Naujoji Kaledonija (Numėja) 4,00 4,72 8,50 10,03
102.  Nauru (Nauru) – – 8,50 10,03
103.  Nepalas (Katmandu) 4,00 4,72 8,50 10,03
104.  Nigerija (Abudža) 4,00 4,72 8,50 10,03
105.  Nigeris (Niamėjus) 4,00 4,72 8,50 10,03
106.  Nikaragva (Managva) 4,00 4,72 8,50 10,03
107.  Niujė (Alofi) 4,00 4,72 8,50 10,03
108.  Norfolko Sala (Kingstonas) – – 8,50 10,03
109.  Pakistanas (Islamabadas) 4,00 4,72 8,50 10,03
110.  Palau (Kororas) – – 8,50 10,03
111.  Panama (Panama) 4,00 4,72 8,50 10,03
112.  Papua ir Naujoji Gvinėja (Port Morsbis) 4,00 4,72 8,50 10,03
113.  Paragvajus (Asunsjonas) – – 8,50 10,03
114.  Pavėjinės salos, Mažosios Antilų salos, Priešvvėjinės salos,Kiriaka – – 8,50 10,03
115.  Peru (Lima) 4,00 4,72 8,50 10,03
116.  Pietų Afrikos Respublika (Pretorija) 4,00 4,72 8,50 10,03
117.  Pietų Korėja (Seulas) 4,00 4,72 8,50 10,03
118.  Pitkernas (Adamstaunas) 4,00 4,72 8,50 10,03
119.  Prancūzų Polinezija (Papejetė) 4,00 4,72 8,50 10,03
120.  Prancūzų Gviana (Kajenas) – – 8,50 10,03
121.  Prancūzijos teritorija Indijos vandenyne ir Antarktidoje 4,00 4,72 8,50 10,03
122.  Puerto Rikas (San Chuanas) 4,00 4,72 8,50 10,03
123.  Pusiaujo Gvinėja (Malabas) 4,00 4,72 8,50 10,03
124.  Rejunjonas (Sent Denis) 4,00 4,72 8,50 10,03
125.  Ruanda (Kigalis) 4,00 4,72 8,50 10,03
126.  Rytų Timoras (Dilis) – – 8,50 10,03
127.  Saliamono Salos (Choniara) 4,00 4,72 8,50 10,03
128.  Salvadoras (San Salvadoras) 4,00 4,72 8,50 10,03
129.  Samoa (Apija) 4,00 4,72 8,50 10,03
130.  San Tomė ir Prinsipė (San Tomė) 4,00 4,72 8,50 10,03
131.  Saudo Arabija (Rijadas) 4,00 4,72 8,50 10,03
132.  Seišeliai (Viktorija) 4,00 4,72 8,50 10,03
133.  Senegalas (Dakaras) 4,00 4,72 8,50 10,03
134.  Sent Kristoferis ir Nevis – – 8,50 10,03
135.  Sent Lusija – – 8,50 10,03
136.  Sent Pjeras ir Mikelonas – – 8,50 10,03
137.  Sent Vinsentas ir Grenadinai – – 8,50 10,03
138.  Siera Leonė (Fritaunas) 4,00 4,72 8,50 10,03
139.  Singapūras (Singapūras) 4,00 4,72 8,50 10,03
140.  Sirija (Damaskas) 4,00 4,72 8,50 10,03
141.  Somalis (Mogadišas) 4,00 4,72 8,50 10,03
142.  Sudanas (Chartumas) 4,00 4,72 8,50 10,03
143.  Surinamas (Paramaribas) 4,00 4,72 8,50 10,03
144.  Svazilandas (Mbabanė) 4,00 4,72 8,50 10,03
145.  Šiaurės Korėja (Pchenjanas) 4,00 4,72 8,50 10,03
146.  Šiaurės Marianų Salos – – 8,50 10,03
147.  Šri Lanka (Kolombas) 4,00 4,72 8,50 10,03
148.  Šventos Elenos sala (Džeimstaunas) – – 8,50 10,03
149.  Tailandas (Bankokas) 4,00 4,72 8,50 10,03
150.  Taitčio salos (Papeetė) – – 8,50 10,03
151.  Taivanis (Taipėjas) 4.00 4.72 8.50 10.03
152.  Tanzanija (Dar es Salamas) 4,00 4,72 8,50 10,03
153.  Terkso ir Kaiko Salos (Kober Taunas) – – 8,50 10,03
154.  Togas (Lomė) 4,00 4,72 8,50 10,03
155.  Tokelau 4,00 4,72 8,50 10,03
156.  Tonga (Nukualofa) 4,00 4,72 8,50 10,03
157.  Trinidadas ir Tobagas (Port of Speinas) 4,00 4,72 8,50 10,03
158.  Tunisas (Tunisas) 4,00 4,72 8,50 10,03
159.  Tuvalu (Funafuti) – – 8,50 10,03
160.  Uganda (Kampala) 4,00 4,72 8,50 10,03
161.  Urugvajus (Montevidėjas) 4,00 4,72 8,50 10,03
162.  Vakarų Sachara (Al Ajūnas) – – 8,50 10,03
163.  Vanuatu (Vila) 4,00 4,72 8,50 10,03
164.  Venesuela (Karakasas) 4,00 4,72 8,50 10,03
165.  Vietnamas (Hanojus) 4,00 4,72 8,50 10,03
166.  Virginijos Salos (Britų) (Rod Taunas) 4,00 4,72 8,50 10,03
167.  Virginijos Salos (JAV) (Šarlotė Amalija) 4,00 4,72 8,50 10,03
168.  Volio ir Futūno salos (Mata Utus) 4,00 4,72 8,50 10,03
169.  Zairas (Kinšasa) 4,00 4,72 8,50 10,03
170.  Zambija (Lusaka) 4,00 4,72 8,50 10,03
171.  Zimbabvė (Hararė) 4,00 4,72 8,50 10,03

1. 8 Inmarsat A   28,00 33,04
2.  Inmarsat B   21,50 25,37
3.  Inmarsat C   21,50 25,37
4.  Inmarsat M   21,50 25,37
5.  Inmarsat Mini – M   16,00 18,88

Pastabos:
1. Suteikiant pokalbį automatiniu telefono ryšiu, mokestis imamas už kiekvieną visą arba ne visą pokalbio minutę.
2. Už automatinio ryšio tarptautinius telefono pokalbius su visomis valstybėmis (išskyrus pokalbius per telefonininkę ir iš tarpmiestinių taksofonų) darbo dienomis nuo 22 iki 6 val., o išeiginėmis ir švenčių dienomis nuo 0 iki 24 val. mokama 70 % tarifo.
3. Jeigu pokalbio metu keičiasi apmokėjimo tarifas, už pokalbį mokama skirtingais tarifais proporcingai pokalbio dalių trukmėms.
4. Užsakant pokalbį iš anksto (per telefonininkę), mokesčio minimumas imamas kaip už trijų minučių pokalbį, pagal 7 skilties tarifus.
_____________
3 priedas
prie Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos
1998 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 265

TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGŲ TARIFŲ LENGVATOS

1. Šeimoms, kuriose yra pirmos grupės invalidų, asmenų, sulaukusių 85 metų, vaikų invalidų iki 16 metų, asmenų, nukentėjusių kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę nuo 1991 m. sausio 11-13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių, AB “Lietuvos telekomas” abonentams: antros grupės invalidams, asmenims, sulaukusiems 80 metų, senatvės pensinio amžiaus tremtiniams, buvusiems politiniams ir getų kaliniams bei rezistencijos dalyviams suteikti 5 valandas per mėnesį, neapmokestinamas pagal vietinių pokalbių telefonu tarifą, nustatyti 4,2 Lt abonentinį mokestį, 225 Lt skaitmeninės telefono linijos ir 32,5 Lt analoginės telefono linijos įrengimo mokestį.
2. AB “Lietuvos telekomas” abonentams: senatvės pensinio amžiaus asmenims ir šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų, suteikti 5 valandas per mėnesį neapmokestinamas pagal vietinių pokalbių telefonu tarifą, nustatyti 6 Lt abonentinį mokestį ir 500 Lt skaitmeninės telefono linijos įrengimo mokestį.
Pastaba. Tam pačiam abonentui lengvatinis tarifas taikomas tik vienai telefono linijai.
_____________