Monthly Archives: May 1998

DĖL BUVUSIŲ STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS, EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJOS, RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS IR JŲ INSTITUCIJŲ REORGANIZAVIMO TVARKOS BEI TERMINŲ

Nutarimas paskelbtas: Žin., 1998, Nr.48-1320
Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S

1998 m. gegužės 22 d. Nr. 620
Vilnius

DĖL BUVUSIŲ STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS, EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJOS, RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS IR JŲ INSTITUCIJŲ REORGANIZAVIMO TVARKOS BEI TERMINŲ

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 41(1) – 1132) 2 straipsnį bei vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. balandžio 28 d. rezoliuciją „Dėl Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą reikalų vieningo koordinavimo“ (Žin. 1998, Nr. 41 – 1097) , Lietuvos Respublikos Vyriausybė   n u t a r i a :

1. Reorganizuojant panaikintą Statybos ir urbanistikos ministeriją:
1.1. perduoti Aplinkos ministerijai šias funkcijas:
1.1.1. statybos ir teritorijų planavimo politikos formavimą ir įgyvendinimą;
1.1.2. statybos ir teritorijų planavimo techninį normavimą;
1.1.3. statybinių gaminių ir medžiagų standartizavimą ir sertifikavimą;
1.1.4. pagrindinių statybos techninės veiklos ir teritorijų planavimo specialistų ir įmonių atestavimą;
1.1.5. būsto politikos formavimą;

1.2. priskirti Aplinkos ministerijai Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją ir Lietuvos geologijos tarnybą, buvusias prie Statybos ir urbanistikos ministerijos, atitinkamai pakeičiant jų pavadinimus;

1.3. priskirti Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai biudžetinę įstaigą – buvusį Statybos ir urbanistikos ministerijos žinybinį archyvą, atitinkamai pakeičiant jo pavadinimą;

1.4. pavesti Aplinkos ministerijai nuo 1998 m. gegužės 29 d. vykdyti valstybės įmonių „Projektų ekspertizės“, Statybos produkcijos sertifikavimo centro, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro steigėjo funkcijas, kurias vykdė buvusi Statybos ir urbanistikos ministerija;

1.5. sudaryti šią komisiją panaikintos Statybos ir urbanistikos ministerijos reorganizavimui įgyvendinti:
T.Kazlauskienė – valdymo reformų ir savivaldybių reikalų viceministrė (komisijos pirmininkė);
N.Borisevičienė – buvusios Statybos ir urbanistikos ministerijos vyriausioji finansininkė;
Z.Kliukovskis – buvusios Statybos ir urbanistikos ministerijos Ūkio dalies viršininkas;
L.Lomakina – buvusios Statybos ir urbanistikos ministerijos Juridinio skyriaus viršininkė – ekspertė;
G.Navikas – buvusios Statybos ir urbanistikos ministerijos sekretorius;

1.6. pavesti 1.5 punkte nurodytajai komisijai:
1.6.1. iki 1998 m. gegužės 29 d. perduoti Kultūros ministerijai valstybės įmonės Vilniaus pilių direkcijos steigėjo funkcijas;
1.6.2. iki 1998 m. gegužės 29 d. perduoti Finansų ministerijai viešosios įstaigos Būsto kreditavimo fondo steigėjo funkcijas;
1.6.3. iki 1998 m. gegužės 29 d. perduoti Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai Komunalinio ūkio ir paslaugų departamentą, buvusį prie Statybos ir urbanistikos ministerijos. Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija turi likviduoti jį nustatytąja tvarka;
1.6.4. iki 1998 m. gegužės 29 d. inventorizuoti buvusios Statybos ir urbanistikos ministerijos patikėjimo teise valdytą turtą (iš jo ir patalpas) ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl tolesnio jo panaudojimo;
1.6.5. iki 1998 m. birželio 15 d. perduoti pagal perdavimo aktą valstybės įmonei Valstybės turto fondui valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, pateikiant išrašus iš vertybinių popierių sąskaitų, sertifikatus ar kitus nuosavybės teisę įrodančius dokumentus;
1.6.6. iki 1998 m. birželio 15 d. išspręsti kitus klausimus, susijusius su buvusios Statybos ir urbanistikos ministerijos reorganizavimu.

2. Reorganizuojant panaikintą Ryšių ir informatikos ministeriją:

2.1.  perduoti Susisiekimo ministerijai šias funkcijas:
2.1.1. valstybės ryšių strategijos formavimą ir jos įgyvendinimo kontrolę;
2.1.2. valstybinių pašto, telegrafo, telefono duomenų perdavimo bei radijo ir televizijos priemonių tinklų darbų organizavimą;
2.1.3. valstybės valdymo institucijų, ūkio subjektų ir gyventojų pašto bei ryšių poreikių tenkinimo užtikrinimą;
2.1.4. įmonių, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų veiklos įrengiant ir eksploatuojant bendruosius ryšių tinklus koordinavimą, taip pat (kartu su Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija) šių tinklų ir informatikos sistemų sąveikos reguliavimą;
2.1.5. ryšių tinklų ir pašto darbo efektyvumo kontrolę;
2.1.6. valstybinę techninę radijo ryšio priemonių priežiūrą;
2.1.7. atstovavimą Lietuvos Respublikai tarptautinėse pašto bei ryšių organizacijose;

2.2. perduoti Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai šias funkcijas:
2.2.1. bendrosios valstybės informatikos strategijos formavimą ir jos įgyvendinimo kontrolę;
2.2.2. valstybinių informatikos programų projektų bei sistemų darbų organizavimą;
2.2.3. valstybės ir valdymo institucijų ūkio subjektų bei gyventojų informatikos poreikių tenkinimo užtikrinimą;
2.2.4. įmonių, įstaigų, organizacijų bei fizinių asmenų veiklos įrengiant ir eksploatuojant informatikos sistemas bei rengiant standartus koordinavimą;
2.2.5. informatikos sistemų ir bendrųjų ryšių tinklų sąveikos reguliavimą (ši funkcija vykdoma kartu su Susisiekimo ministerija);
2.2.6. atstovavimą Lietuvos Respublikai tarptautinėse informatikos organizacijose;

2.3. priskirti Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos reguliavimo sričiai Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją prie buvusios Ryšių ir informatikos ministerijos, atitinkamai pakeičiant jos pavadinimą;

2.4. sudaryti šią komisiją panaikintos Ryšių ir informatikos ministerijos reorganizavimui įgyvendinti:
T.Kazlauskienė – valdymo reformų ir savivaldybių reikalų viceministrė (komisijos pirmininkė);
O.Barauskienė – Susisiekimo ministerijos Pramonės, finansų ir biudžeto departamento direktorė;
Ž.Norkus – Susisiekimo ministerijos sekretorius;
J.Orlovas – buvusios Ryšių ir informatikos ministerijos Ekonomikos ir finansų skyriaus viršininkas;
A.Račkauskas – susisiekimo viceministras;
V.Rafinbergas – Susisiekimo ministerijos Ūkio aptarnavimo skyriaus viršininkas;
J.Ūsas – buvusios Ryšių ir informatikos ministerijos sekretorius;
G.Viduto – Susisiekimo ministerijos Apskaitos ir atskaitomybės skyriaus viršininkė;
J.Žukauskienė – Susisiekimo ministerijos Teisės ir Europos departamento direktorė;

2.5. pavesti 2.4 punkte nurodytajai komisijai:
2.5.1. perduoti Susisiekimo ministerijai:
2.5.1.1. valstybės įmonių Lietuvos pašto ir Valstybinės radijo dažnių tarnybos steigėjo funkcijas;
2.5.1.2. valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinių bendrovių Lietuvos radijo ir televizijos centro, „Lietuvos telekomo“ ir „Panevėžio ryšių objektų statybos“ akcijas;
2.5.2. perduoti Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai Valstybinio informacinės technologijos instituto ir valstybės įmonės „Infostruktūra“ steigėjo funkcijas;
2.5.3. iki 1998 m. birželio 15 d. perduoti pagal perdavimo aktą valstybės įmonei Valstybės turto fondui uždarųjų akcinių bendrovių „Aspa“, „Asperva“, „Empra“, „Gardelė“, „Infotema“, „Proeksas“, „Prokonta“, „Tikma“ ir bendros Lietuvos ir Prancūzijos įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Nerisena“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas, pateikiant šių akcijų nuosavybės teisę įrodančius dokumentus;
2.5.4. inventorizuoti buvusios Ryšių ir informatikos ministerijos patikėjimo teise valdytą turtą (iš jo ir patalpas) ir iki 1998 m. gegužės 29 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl tolesnio jo panaudojimo;
2.5.5. iki 1998 m. birželio 15 d. išspręsti kitus klausimus, susijusius su buvusios Ryšių ir informatikos ministerijos reorganizavimu.

3. Likviduoti nustatytąja tvarka ir terminais Lietuvos informacijos institutą prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos.

4. Pavesti Valdymo reformų ir savivaldybių ministerijai:

4.1. sudaryti Lietuvos informacijos instituto prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos likvidavimo komisiją likvidavimo procedūroms atlikti;

4.2. kartu su Teisingumo ministerija prireikus steigti apskričių viršininkų administracijose visuomenės informavimo ir konsultavimo centrus.

5. Įsteigti reorganizuojamos Europos reikalų ministerijos pagrindu Europos komitetą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

6. Reorganizuojant panaikintą Europos reikalų ministeriją į Europos komitetą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

6.1. perduoti Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės šias funkcijas:
6.1.1. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą politikos įgyvendinimą ir koordinavimą;
6.1.2. teisės aktų harmonizavimo koordinavimą;
6.1.3. nacionalinės „Acquis“ priėmimo programos vykdymo kontrolę ir teisės aktų oficialaus vertimo patvirtinimą;
6.1.4. visuomenės informavimą apie Europos Sąjungos programos įgyvendinimą;
6.1.5. užsienio investicijų skatinimą;

6.2. perduoti Užsienio reikalų ministerijai tarptautinių sutarčių rengimo, pasirašymo ir vykdymo kontrolės funkcijas;

6.3. perduoti Ūkio ministerijai šias funkcijas:
6.3.1. prekių ir paslaugų eksporto plėtojimą;
6.3.2. laisvosios prekybos politikos formavimą, laisvųjų ekonominių zonų steigimą;

6.4. perduoti valstybės įmonei Valstybės turto fondui šias funkcijas:
6.4.1. privatizavimo proceso koordinavimą;
6.4.2. teisės aktų privatizavimo klausimais rengimą;

6.5. sudaryti šią komisiją panaikintos Europos reikalų ministerijos reorganizavimui įgyvendinti:
T.Kazlauskienė – valdymo reformų ir savivaldybių reikalų viceministrė (komisijos pirmininkė);
B.Abraitienė – buvusios Europos reikalų ministerijos sekretorė;
P.Auštrevičius – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėjas tarptautinių santykių klausimais;
M.Paunksnis – buvęs Europos reikalų viceministras;
V.Vasiliauskaitė – buvusios Europos reikalų ministerijos Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė;
B.Zedelienė – buvusios Europos reikalų ministerijos juristė;

6.6. pavesti 6.5 punkte nurodytajai komisijai:
6.6.1. inventorizuoti buvusios Europos reikalų ministerijos turtą ir iki 1998 m. gegužės 29 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl tolesnio jo panaudojimo;
6.6.2. perduoti Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valdyti ir naudoti patikėjimo teise buvusios Europos reikalų ministerijos 1195,91 kv. metro patalpas Vilniuje, Gedimino pr. 56, pavedant jam šias patalpas prižiūrėti ir eksploatuoti;
6.6.3. iki 1998 m. birželio 15 d. išspręsti kitus klausimus, susijusius su buvusios Europos reikalų ministerijos reorganizavimu.

7. Pavesti Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdyti viešosios įstaigos Lietuvos ekonominės plėtros agentūros prie buvusios Europos reikalų ministerijos ir viešosios įstaigos Konsultacinės įmonių reorganizavimo agentūros „Consulta“ steigėjo funkcijas.
7 punktas netenka galios nuo 2004 m. sausio 1 d.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1001, 2003-08-12, Žin., 2003, Nr. 80-3638 (2003-08-16)
*8. <<Finansų ministerija turi Lietuvos valstybės biudžeto asignavimus, skirtus buvusioms Europos reikalų ministerijai, Ryšių ir informatikos ministerijai bei Statybos ir urbanistikos ministerijai, taip pat Komunalinio ūkio departamentui, buvusiam prie Statybos ir urbanistikos ministerijos, atitinkamai perskirstyti Aplinkos ministerijai, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai, Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Susisiekimo ministerijai, Ūkio ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kuriuose nustatytas maksimalus leistinas etatų skaičius.>>

*Pastaba. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 620 “Dėl buvusių Statybos ir urbanistikos ministerijos, Europos reikalų ministerijos, Ryšių ir informatikos ministerijos ir jų institucijų reorganizavimo tvarkos bei terminų” 8 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 132 straipsnio 2 daliai.
Punkto pakeitimai:
*Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas
1999.06.03, Žin., 1999, Nr. 50-1624 (1999.06.09)

9. Pavesti Aplinkos ministerijai, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai, Susisiekimo ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai ir Ūkio ministerijai, vadovaujantis šiuo nutarimu, parengti ministerijų nuostatų pakeitimų ir papildymų projektus, Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – savo nuostatų projektą ir iki 1998 m. birželio 15 d. pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Valstybės įmonė Valstybės turto fondas turi iki 1998 m. birželio 15 d. pateikti steigėjui tvirtinti papildytus ir patikslintus savo įstatus.

10. Įpareigoti Aplinkos ministeriją, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministeriją, Susisiekimo ministeriją, Europos komitetą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministeriją ir Užsienio reikalų ministeriją spręsti buvusių Europos reikalų ministerijos, Ryšių ir informatikos ministerijos bei Statybos ir urbanistikos ministerijos archyvų perėmimo klausimus.

11. Nustatyti, kad šiuo nutarimu sudarytų komisijų pirmininkai asmeniškai atsako už tai, kad laiku ir tinkamai būtų įvykdytos jiems pavestos užduotys.

12. Pavesti Aplinkos ministerijai, Susisiekimo ministerijai, Ūkio ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai bei Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai, atsižvelgiant į jų funkcijų pasikeitimą, iki 1998 m. rugpjūčio 1 d. iš naujo išnagrinėti galiojančius teisės aktus ir prireikus pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei sprendimų projektus.
Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius

Valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministras Kęstutis Skrebys
_______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1001, 2003-08-12, Žin., 2003, Nr. 80-3638 (2003-08-16)
DĖL EUROPOS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REORGANIZAVIMO
Šio nutarimo 4.3, 5, 6.1, 6.2 ir 9 punktai įsigalioja nuo 2004 metų sausio 1 dienos.

*** Pabaiga ***
Konstitucinio Teismo nutarimai:

1.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas
1999.06.03, Žin., 1999, Nr. 50-1624 (1999.06.09)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. GEGUŽĖS 22 D. NUTARIMO NR. 620 “DĖL BUVUSIŲ STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS, EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJOS, RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS IR JŲ INSTITUCIJŲ REORGANIZAVIMO TVARKOS BEI TERMINŲ” ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO 2 PUNKTUI, 29 STRAIPSNIO 2 DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIUI

Pastaba. Nuostatos, esančios tarp ženklų <<>>, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo yra pripažintos prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

*** Pabaiga ***
Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2003-08-19)
autrap@lrs.lt