Monthly Archives: December 1997

DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ PARENGIMO PRIVATIZUOTI TVARKOS PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS

1997 m. gruodžio 18 d. Nr. 1427

Vilnius

DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ PARENGIMO PRIVATIZUOTI

TVARKOS PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių turto privatizavimo įstatymu (Žin., 1997, Nr.

107-2688), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Privatizavimo objektų parengimo

privatizuoti tvarką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 26 d.

nutarimą Nr. 139 “Dėl Privatizavimo objektų parengimo

privatizuoti tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr. 10-253);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 18

d. nutarimą Nr. 469 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996

m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 139 “Dėl Privatizavimo objektų

parengimo privatizuoti tvarkos patvirtinimo” dalinio

pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 36-910).

3. Nustatyti, kad Lietuvos valstybinė privatizavimo

agentūra prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerija,

savivaldybė ar kita valstybės ir savivaldybės institucija,

patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybės ar

savivaldybės akcijas ar kitą turtą ir juo disponuojanti,

atitinkamai vykdo Valstybės turto fondui Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme

nustatytas funkcijas, iki Valstybės turto fondui bus perduotos

šiame įstatyme nustatytos teisės ir prievolės.

MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS

EUROPOS REIKALŲ MINISTRĖ LAIMA ANDRIKIENĖ

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1427

PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ PARENGIMO PRIVATIZUOTI

TVARKA

Bendroji dalis

1. Ši tvarka reglamentuoja valstybės ir savivaldybių turto

(privatizavimo objektų) parengimą privatizuoti. Valstybės

turto fondas (toliau vadinama – Turto fondas) ir miestų

(rajonų) savivaldybių tarybų įsteigtos privatizavimo

institucijos objektus privatizuoti parengia pagal šią tvarką.

Savivaldybės neturi teisės privatizuoti objektų, jeigu jie

neįtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą

privatizavimo objektų sąrašą ir jų privatizavimo programa

nepaskelbta Informaciniame privatizavimo biuletenyje.

2. Šioje tvarkoje sąvokos vartojamos, kaip nurodyta

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto

privatizavimo įstatyme.

Privatizavimo objektų sąrašo sudarymas ir

tvirtinimas

3. Privatizavimo objektų sąrašas – įstatymų nustatyta

tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas

dokumentas, kuriame nurodomas:

3.1. akcinių ar uždarųjų akcinių bendrovių pavadinimas,

pagrindinė veikla, įstatinis kapitalas, valstybei

(savivaldybei) tenkanti akcijų nominali vertė (vertine

išraiška ir procentais), įmonės rentabilumas ir darbuotojų

skaičius, – kai privatizuojamos akcinių ir uždarųjų akcinių

bendrovių akcijos;

3.2. privatizavimo objekto pavadinimas, trumpa objekto

charakteristika, objekto balansinė likutinė vertė, – kai

privatizuojamas kitas turtas.

4. Privatizavimo objektų sąrašo projektą parengia ir

Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia tvirtinti Turto

fondas.

5. Turto fondas gali teikti Lietuvos Respublikos

Vyriausybei privatizavimo objektų sąrašo papildymus ar

pakeitimus. Į šį sąrašą iki 1998 m. lapkričio 20 d. turi būti

įtrauktos visų valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise

priklausančių įmonių akcijos, išskyrus:

5.1. akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas, kurių

privatizavimą riboja įstatymai;

5.2. akcijas tų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių,

kurioms yra iškelta bankroto byla arba kurios yra

likviduojamos ar reorganizuojamos (skaidomos arba jungiamos);

5.3. Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise

priklausantį turtą, savivaldybių gyvenamąsias patalpas

(išskyrus avarinius gyvenamuosius namus, iš kurių iškeldinti

gyventojai, ir jiems neterminuotai išnuomotos kitos

gyvenamosios patalpos, ir jeigu tie avariniai namai išbraukti

iš gyvenamųjų patalpų apskaitos dokumentų);

5.4. turtą, į kurį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta

tvarka pretenduoja atkurti nuosavybės teisę fiziniai asmenys

ir religinės bendruomenės;

5.5. akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas,

kuriomis valstybė atlygina už valstybės išperkamą

nekilnojamąjį turtą pagal Lietuvos Respublikos piliečių

nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo

įstatymą.

6. Į privatizavimo objektų sąrašą savivaldybių teikimu

Turto fondas įtraukia ir savivaldybėms nuosavybės teise

priklausančius privatizavimo objektus, kuriuos savivaldybės

nusprendžia privatizuoti.

7. Sprendimą įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą

savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ar kitą

savivaldybės turtą priima savivaldybės taryba. Sprendimą

valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ir kitą

turtą, kurį patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybė,

įtraukti į privatizavimo objektų sąrašo projektą priima Turto

fondas.

8. Duomenis, kurių reikia privatizavimo objektų sąrašui

parengti, savivaldybės vykdomoji institucija privalo pateikti

Turto fondui ne vėliau kaip fondo iš anksto paskelbtas

terminas. Jeigu rengiamas projektas Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimo dėl privatizavimo objektų sąrašo

papildymo ar pakeitimo, informaciją apie tokio projekto

rengimą Turto fondas turi paskelbti “Valstybės žiniose” ar

kitokiu būdu apie tai informuoti savivaldybes, kad kiekviena

savivaldybės vykdomoji institucija galėtų pateikti Turto

fondui duomenis, kurių reikia savivaldybei nuosavybės teise

priklausantiems objektams įtraukti į privatizavimo objektų

sąrašą.

9. Privatizavimo komisija ir Turto fondas neturi teisės

koreguoti savivaldybės teikiamų duomenų apie jai nuosavybės

teise priklausančius privatizavimo objektus, jeigu tokie

duomenys atitinka privatizavimo objektų sąrašo ir objekto

privatizavimo programos reikalavimus, nustatytus Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo

įstatyme.

Privatizavimo objekto vertės nustatymas

10. Privatizavimo objekto vertės nustatymo tikslas –

nustatyti pradinę šio objekto pardavimo kainą, kuria

vadovautųsi Turto fondas (savivaldybės turto fondas),

sudarydamas objekto privatizavimo programos projektą. Pradinė

privatizavimo objekto pardavimo kaina nustatoma atsižvelgiant

į vertinimo metu nustatytą šio objekto labiausiai tikėtiną

vertę rinkoje.

11. Privatizavimo objektas vertinamas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto

privatizavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995

m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 440 “Dėl turto vertės nustatymo”

(Žin., 1995, Nr. 29-652; Nr.14-374; 1997, Nr. 42-1035)

patvirtintais Bendraisiais turto vertės nustatymo principais

bei 1996 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 244 “Dėl turto

vertinimo metodikos” (Žin., 1996, Nr. 16-426).

12. Privatizavimo objektą vertina Turto fondas ar jo

sudaryta turto vertės nustatymo komisija, į kurią įtraukiami

asmenys, turintys kvalifikacinius turto vertintojų

pažymėjimus, arba Turto fondo konkurso tvarka parinkti

nepriklausomi turto vertintojai.

13. Įmonių, kurių valstybei (savivaldybei) priklausančios

akcijos sudaro iki 1/3 įmonių akcijų, akcijų vertei nustatyti

Turto fondo sprendimu gali būti taikomas supaprastintas

naudojimo pajamų vertės metodas, pagrįstas įmonės buhalterinės

apskaitos dokumentais, akcininkų sąrašu ir kitais oficialiais

dokumentais.

14. Jeigu viešo akcijų pardavimo ar aukciono būdu

parduodama mažiau kaip 1/3 valstybei (savivaldybei) nuosavybės

teise priklausančių akcijų, kurių rinkos kaina pagal

Vertybinių popierių komisijos patvirtintas taisykles nustatyta

Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje, tokiam

privatizavimo objektui Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių turto privatizavimo įstatyme nurodytų turto

vertinimo metodų Turto fondo sprendimu galima netaikyti –

priimama Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje nustatyta

akcijų kaina.

15. Turto fondas neturi teisės taikyti 13 punkte nurodyto

supaprastinto turto vertinimo metodo, jeigu vertinamos akcijos

akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, kuri vienu metu

atitinka visus šiuos kriterijus:

15.1. bendrovėje dirba ne mažiau kaip 300 darbuotojų;

15.2. bendrovės įstatinis kapitalas – daugiau kaip 2 mln.

litų;

15.3. prekių, paslaugų apyvarta ar gamybos apimtis

bendrovėje – daugiau kaip 8 mln. litų;

15.4. valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklauso

ne mažiau kaip 500 tūkst. litų nominalios vertės bendrovės

akcijų.

16. Supaprastintas vertinimo metodas – tai privalomųjų ir

bent vieno (dviejų) papildomojo rodiklio visuma. Privalomieji

supaprastinto vertinimo metodo rodikliai, nustatomi pagal

įmonės balanso duomenis, yra šie:

16.1. vienos įmonės akcijos vertė, kuri nustatoma pagal

formulę:

indeksuota turto vertė – ilgalaikiai įsipareigojimai

akcijos vertė = ———————–;

akcijų skaičius

16.2. pelno dydis (iki mokesčių išskaitymo), tenkantis

vienai akcijai;

16.3. dividendai, išmokėti už vieną akciją.

17. Nurodyti 16 punkte rodikliai turi būti apskaičiuoti

pagal paskutiniųjų 3 ūkinių metų duomenis. Jeigu įmonė veikia

mažiau kaip 3 metus, imamas kiek galima ilgesnis laiko tarpas.

18. Papildomieji supaprastinto vertinimo metodo rodikliai

yra šie:

18.1. Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje fiksuotas

įmonės akcijų kursas;

18.2. akcininkų sąraše esanti informacija (akcininkai,

kurių akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip 5 procentai įmonės

įstatinio kapitalo, nurodomi konkretūs procentai);

18.3. ilgalaikio materialaus turto indeksavimui taikyti

koeficientai.

19. Be 18 punkte nurodytų turto vertinimo rodiklių, gali

būti įvertinti ir kiti, turto vertintojo nuomone, svarbūs

rodikliai, turintys įtakos įmonės akcijų vertei. Įvertinęs

privalomuosius ir papildomuosius akcijų vertei turinčius

įtakos rodiklius, turto vertintojas privalo Turto fondui

pateikti šio fondo nustatytą pažymą, nurodydamas labiausiai

tikėtiną įmonės akcijų rinkos vertę.

20. Vertinant valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise

priklausančius pastatus, statinius ir įrenginius pagal

Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotus vertinimo metodus,

turi būti įvertintas ir pastatams, statiniams ir įrenginiams

nustatytąja tvarka priskirtas žemės sklypas.

21. Turto vertės nustatymo komisija arba konkurso tvarka

parinktas nepriklausomas turto vertintojas, nustatę

privatizavimo objekto vertę, pateikia Turto fondui turto

vertinimo dokumentus, nurodytus Turto vertinimo metodikoje,

patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario

14 d. nutarimu Nr. 244.

22. Privatizavimo komisija turi teisę įpareigoti Turto

fondą konkurso tvarka parinkti nepriklausomą turto vertintoją,

kuris papildomai įvertintų kiekvieną privatizavimo objektą,

jeigu tokiam įpareigojimui atlikti skirta (numatoma skirti)

lėšų.

23. Privatizavimo komisija turi pritarti ar nepritarti

objekto, kuris privatizuojamas viešo aukciono, viešo akcijų

pardavimo ar nuomos su išsipirkimu būdu, pradinei pardavimo

kainai. Pradinė privatizavimo objekto kaina nėra minimali jo

pardavimo kaina, todėl Turto fondas, suderinęs su

Privatizavimo komisija, turi teisę mažinti privatizavimo

objekto kainą, jeigu objektas nenuperkamas privatizavimo

programoje nustatytu laiku. Pradinė privatizavimo objekto

pardavimo kaina gali būti nustatoma ir valstybės

(savivaldybės) kontroliuojamoms įmonėms, kurių akcijos

privatizuojamos tiesioginių derybų ar viešo konkurso būdu,

tačiau ji gali būti viešai skelbiama tik Lietuvos Respublikos

Vyriausybės (savivaldybės) sprendimu. Kai pakeičiama pradinė

privatizavimo objekto pardavimo kaina, Informaciniame

privatizavimo biuletenyje objekto privatizavimo programa

skelbiama iš naujo.

Privatizavimo programų sudarymas ir pritarimas

joms

24. Objekto privatizavimo programa – dokumentas, kuriame

nurodyta:

24.1. objekto pavadinimas ir privatizavimo būdas;

24.2. privatizavimo terminai;

24.3. privatizavimo objekto trumpa charakteristika:

24.3.1. įstatinis kapitalas, valstybei (savivaldybei)

priklausančių akcijų nominali vertė, įmonės rentabilumas,

gamybos apimtis ar metinė apyvarta, darbuotojų skaičius,

pagrindinės veiklos pobūdis, trumpa geografinė

charakteristika, informacija apie valstybės ar savivaldybės

kontroliuojamos įmonės produkcijos ar paslaugų dalį rinkoje ir

trečiųjų asmenų teises į tokią įmonę, – kai privatizuojamos

valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės akcijos;

24.3.2. įstatinis kapitalas, valstybei (savivaldybei)

priklausančių akcijų nominali vertė, įmonės rentabilumas,

gamybos apimtis ar metinė apyvarta, darbuotojų skaičius,

pagrindinės veiklos pobūdis, trumpa geografinė

charakteristika, informacija apie akcinės ar uždarosios

akcinės bendrovės produkcijos ar paslaugų dalį rinkoje, – kai

privatizuojamos valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise

priklausančios akcijos tų akcinių ir uždarųjų akcinių

bendrovių, kuriose valstybė (savivaldybė) valdo akcijų mažiau,

nei apibrėžia valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės

sąvoka;

24.3.3. objekto balansinė likutinė vertė, – kai

privatizuojamas kitas, nei nurodyta 24.3.1 ir 24.3.2

punktuose, turtas (šiuo atveju irgi pateikiama trumpa

privatizavimo objekto charakteristika);

24.4. privatizavimo sąlygos.

25. Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi teisę nustatyti

ir kitus, nei nurodyta 24 punkte, objekto privatizavimo

programų sudarymo reikalavimus (įskaitant teisę nustatyti

privalomąsias objektų privatizavimo programų sąlygas – objektų

pardavimo sąlygas, potencialiems pirkėjams keliamus

kvalifikacinius reikalavimus, kurie nustatomi kartu su objekto

privatizavimo programa, privatizavimo būdus), taip pat pritarti

ar nepritarti svarbiausių Lietuvos ūkio objektų privatizavimo

programų projektams.

26. Privatizavimo programa sudaroma tik tiems

privatizavimo objektams, kurie įtraukti į Lietuvos Respublikos

Vyriausybės patvirtintą privatizavimo objektų sąrašą. Turto

fondas turi teisę nuspręsti, kada parengti objekto

privatizavimo programos projektą.

27. Duomenis, kurių reikia objektų privatizavimo

programoms paskelbti Informaciniame privatizavimo biuletenyje,

savivaldybės vykdomoji institucija Turto fondui privalo

perduoti šio fondo nustatytu laiku.

28. Viena privatizavimo programa gali būti sudaroma vienam

arba keliems kartu privatizuojamiems objektams.

29. Valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės

administracija ir Turto fondas turi suderinti su atitinkamomis

valstybės (savivaldybės) institucijomis tos valstybės

(savivaldybės) kontroliuojamos įmonės veiklos ekonomines ir

teisines garantijas, aplinkos apsaugos reikalavimus, objektų,

esančių valstybės saugomose teritorijose, naudojimo

privalomąsias sąlygas, kultūros objektų apsaugos sąlygas, taip

pat sąlygas, kurios užtikrina produkcijos ar paslaugų kainų bei

šios produkcijos ar paslaugų kokybės kontrolę, jeigu

atitinkamai kainos ir kokybė valstybės (savivaldybės)

kontroliuojamose įmonėse yra kontroliuojamos pagal Lietuvos

Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimus. Turto fondas, apibendrinęs visus valstybės

(savivaldybės) kontroliuojamos įmonės veiklai keliamus

reikalavimus, privalo parengti objekto privatizavimo, naudojimo

ir pardavimo sąlygų projektą ir pateikti jį Privatizavimo

komisijai.

30. Duomenis ir dokumentus (jų kopijas), kurių reikia

objekto privatizavimo programos projektui parengti, Turto

fondui jo nustatytu laiku pateikia:

30.1. administracija įmonės, kurios akcijos yra

privatizuojamos;

30.2. privatizavimo objekto valdytojas, – kai

privatizuojamas kitas turtas.

31. Turto fondas turi teisę įpareigoti valstybės

kontroliuojamų įmonių administracijas fondo nustatytu laiku ir

pagal jo parengtas kompiuteriu apdoroti pritaikytas formas

pateikti objekto privatizavimo duomenis, nurodytus 24 punkte.

Kartu su šiais dokumentais valstybės (savivaldybės)

kontroliuojamos įmonės administracija Turto fondo nustatytu

laiku taip pat privalo pateikti:

31.1. žemės sklypo, kuris nustatytąja tvarka yra

priskirtas valstybės (savivaldybės) kontroliuojamai įmonei,

pastatams ir įrenginiams, nuomos ar panaudos sutartis, o jeigu

tokios sutartys nesudarytos, – kitus Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nustatytus žemės sklypo suteikimo naudotis

dokumentus. Valstybės ar savivaldybės kontroliuojama įmonė,

kurios akcijos yra įtrauktos į privatizavimo objektų sąrašą,

privalo raštu kreiptis į žemės sklypo valdytoją dėl šiame

punkte nurodytų dokumentų parengimo;

31.2. pažymą iš valstybės institucijos (Valstybinės

mokesčių inspekcijos, Valstybinės socialinio draudimo fondo

valdybos ir kt.), kontroliuojančios valstybės (savivaldybės)

kontroliuojamų įmonių prievolių įvykdymą valstybei ar (ir)

savivaldybei, įvertinus visus tokios įmonės įsiskolinimus

(įskaitant baudas ir delspinigius) valstybei (savivaldybei).

Valstybės ar savivaldybės kontroliuojama įmonė, kurios akcijos

yra įtrauktos į privatizavimo objektų sąrašą, privalo raštu

kreiptis į atitinkamas valstybės institucijas dėl šiame punkte

nurodytų dokumentų parengimo. Šie duomenys Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka turi būti pateikti

valstybės ar savivaldybės kontroliuojamai įmonei;

31.3. teisiškai įregistruoto turto aprašą ar

inventorizavimo bylas arba jų kopijas;

31.4. kopijas visų nuosavybės teisės dokumentų (įskaitant

prekybinius ženklus, patentus, kitą intelektinę nuosavybę ir

kt.), kuriais disponuoja valstybės (savivaldybės)

kontroliuojamos įmonės administracija;

31.5. galiojančių sandorių kopijas, taip pat rengiamų

sandorių projektų kopijas, jeigu tokie sandoriai ar kelių

sandorių metinė vertė gali pakeisti Informaciniame

privatizavimo biuletenyje skelbiamus rodiklius;

31.6. kopijas dokumentų apie kalendoriniais metais

numatomas išmokas (įskaitant privalomą mokėjimą), jeigu tokios

išmokos gali pakeisti Informaciniame privatizavimo biuletenyje

skelbiamus rodiklius;

31.7. kopijas dokumentų apie gautas ir suteiktas paskolas;

31.8. kopijas dokumentų, patvirtinančių valstybės

(savivaldybės) kontroliuojamos įmonės teises naudotis

licencijomis, leidimais, jeigu pagal šios įmonės veiklos

pobūdį tokių leidimų ir licencijų reikia;

31.9. kopijas dokumentų apie prievolių įvykdymą

užtikrinančius sandorius, kurie gali pakeisti valstybės

(savivaldybės) kontroliuojamos įmonės įstatinio kapitalo

struktūrą (valstybės dalį ir kitų akcininkų, kurių akcijų

nominali vertė ne mažesnė kaip 5 procentai įmonės įstatinio

kapitalo, dalį);

31.10. informaciją (pažymą) apie valstybės (savivaldybės)

kontroliuojamos įmonės privatizavimo ir naudojimo sąlygų,

nurodytų 29 punkte, derinimą.

32. Iš įmonės gautą 24, 29 ir 31 punktuose nurodytą

informaciją, privatizavimo būdą ir sąlygas, taip pat kitą

informaciją Turto fondas privalo išnagrinėti ir nustatytąja

tvarka:

32.1. panaudoti informaciniams privatizavimo leidiniams

rengti, skelbti Informaciniame privatizavimo biuletenyje, taip

pat teikti potencialiems pirkėjams;

32.2. panaudoti objekto privatizavimo programos projektui

rengti.

33. Privatizavimo objekto valdytojas bei įmonės

administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas

(buhalteris) pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka

atsako už teikiamų duomenų iškraipymą, suklastojimą ir (ar)

pavėluotą pateikimą.

34. Privatizavimo objektas iš Lietuvos Respublikos

Vyriausybės patvirtinto privatizavimo objektų sąrašo gali būti

išbrauktas ir (ar) jo privatizavimo programa sustabdyta ir

(ar) pripažįstama pasibaigusia, jeigu:

34.1. įmonei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo

nustatyta tvarka skelbiamas bankrotas arba ji Lietuvos

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka

likviduojama ar dėl stichinės arba panašios nelaimės įmonė

neteko daugiau kaip 1/3 turto arba daugiau kaip 1/3 pasikeitė

jos turto fizinės savybės;

34.2. dėl stichinės arba panašios nelaimės įmonės turto

(privatizavimo objekto) neišliko ar daugiau kaip 1/3 pasikeitė

fizinės jo savybės;

34.3. bent vieną kartą Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka

buvo paskelbta objekto privatizavimo programa, tačiau per

objekto privatizavimo programoje nurodytą laiką jis nebuvo

parduotas.

35. Projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar

Privatizavimo komisijos nutarimo dėl objekto išbraukimo iš

privatizavimo objektų sąrašo ar objekto išbraukimo iš

privatizavimo programos arba jo privatizavimo programos

sustabdymo ir (ar) pripažinimo pasibaigusia turi parengti

Turto fondas.

36. Objektų, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta

tvarka įrašyti į valstybės saugomų objektų sąrašą,

privatizavimo programų projektams gali būti pritarta tik

suderinus šių objektų naudojimo sąlygas su atitinkama

institucija, vykdančia jų valstybinę priežiūrą.

37. Objekto privatizavimo programos projektą kartu su

objekto naudojimo bei pardavimo sąlygomis Privatizavimo

komisijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei (jeigu

privatizavimo programai ji turi pritarti) teikia Turto fondas.

Privatizavimo komisija gali pritarti ar nepritarti pateiktajam

objekto privatizavimo programos projektui. Jeigu Privatizavimo

komisija Turto fondo pateiktam objekto privatizavimo programos

projektui nepritaria, Turto fondas turi teisę tokį projektą

teikti svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kurios

sprendimas yra galutinis.

38. Iki potencialaus pirkėjo pripažinimo ir paskelbimo

laimėtoju, su kuriuo numatoma pasirašyti privatizavimo

sandorį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi teisę sustabdyti

ar nutraukti objekto privatizavimo programos įgyvendinimą be

jokių padarinių Lietuvos Respublikai. Atlikdama šiuos

veiksmus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė privalo nurodyti

objekto privatizavimo programos sustabdymo ar nutraukimo

priežastį.

Potencialaus pirkėjo iniciatyvinio pasiūlymo

įgyvendinimas

39. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus

privatizavimo objektų sąrašą, kiekvienas potencialus pirkėjas

turi teisę pateikti iniciatyvinį pasiūlymą-įsipareigojimą

pirkti šiame sąraše įrašytą mažesnį kaip 1/3 nominalios vertės

įmonės akcijų paketą arba pastatą ar įrenginį (forma

pridedama). Iniciatyvinis pasiūlymas-įsipareigojimas

(iniciatyviniai pasiūlymai-įsipareigojimai) turi būti

registruojamas Turto fonde šio fondo nustatyta tvarka,

potencialiam pirkėjui išduodama Turto fondo nustatytos formos

pažyma.

40. Piniginis įnašas, kurį potencialus pirkėjas, iki

pateikdamas iniciatyvinį pasiūlymą-įsipareigojimą, turi

pervesti į Turto fondo nurodytą atskirąją sąskaitą piniginiams

įnašams apskaityti, turi būti ne mažesnis kaip 2,5 procento

norimo įsigyti pastato ar įrenginio balansinės likutinės

vertės arba 2,5 procento akcijų nominalios vertės, bet abiem

atvejais – ne mažesnis kaip 1000 litų.

41. Iniciatyvinį pasiūlymą-įsipareigojimą pateikusio

potencialaus pirkėjo įmokėtas piniginis įnašas įskaitomas į

pradinę įmoką, kurios reikia tam objektui privatizuoti.

42. Jeigu iniciatyvinį pasiūlymą-įsipareigojimą pateikusio

potencialaus pirkėjo pasiulymas dėl dalyvavimo privatizuojant

objektą pasirodė esąs blogesnis už pasiūlymą kito potencialaus

pirkėjo, bendra tvarka dalyvaujančio privatizuojant tą

objektą, piniginis įnašas iniciatyvinį

pasiūlymą-įsipareigojimą pateikusiam potencialiam pirkėjui

turi buti grąžintas per 5 darbo dienas nuo objekto

privatizavimo laimėtojo pripažinimo.

43. Jeigu iniciatyvinį pasiūlymą-įsipareigojimą pateikęs

potencialus pirkėjas atsisako ar dėl kokių nors priežasčių

(įskaitant šio pirkėjo pasiūlymus, neatitinkančius Lietuvos

Respublikos įstatymų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimų reikalavimų) negali arba neturi teisės dalyvauti

privatizuojant iniciatyviniame pasiūlyme-įsipareigojime

nurodytą objektą, piniginis įnašas jam negrąžinamas. Ši

nuostata netaikoma, jeigu:

43.1. nurodytasis potencialus pirkėjas privatizavimo

objektą atsisako pirkti dėl priežasčių, sąlygojančių objekto

privatizavimo programos sustabdymą;

43.2. Turto fondas, įvertinęs privatizavimo objektą,

nustatė jo pradinę pardavimo kainą, daugiau kaip 2 kartus

didesnę už akcijų nominalią vertę ar kito turto balansinę

likutinę vertę, nurodytą Privatizavimo objektų sąraše;

43.3. (panaikintas).

44. Jeigu potencialus pirkėjas iniciatyvinį

pasiūlymą-įsipareigojimą pateikia laikydamasis šios tvarkos,

tokio objekto privatizavimo programa turi būti parengta ne

vėliau kaip:

44.1. per 90 dienų nuo šio iniciatyvinio

pasiūlymo-įsipareigojimo įteikimo dienos, – jeigu

privatizuojamos akcijos;

44.2. per 60 dienų nuo tos dienos, kurią turtas teisiškai

įregistruojamas ir Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių turto privatizavimo įstatyme nurodytos valstybės

institucijos suderina klausimą dėl turto privatizavimo sąlygų,

– jeigu privatizuojamas kitas turtas. Jeigu pateikus

iniciatyvinį pasiūlymą-įsipareigojimą dėl turto privatizavimo

programos parengimo iš atitinkamų valstybės institucijų

gaunama informacija apie tai, kad tokiai privatizavimo

programai parengti ir jai suderinti prireiks daugiau kaip 60

dienų, Turto fondas nedelsdamas privalo grąžinti potencialiam

pirkėjui pradinį įnašą ir išregistruoti jo iniciatyvinį

pasiūlymą.

Informacijos apie privatizavimo objektus skelbimas

45. Informaciją apie visus privatizavimo objektus Turto

fondas skelbia Informaciniame privatizavimo biuletenyje. Šiame

biuletenyje Turto fondas privalo paskelbti:

45.1. objekto privatizavimo programą, kartu su kuria turi

būti skelbiama:

45.1.1. pradinė privatizavimo objekto pardavimo kaina, kai

jis privatizuojamas viešo aukciono, viešo akcijų pardavimo ar

nuomos su išsipirkimu būdais;

45.1.2. registracijos mokestis, kurio dydžiui Turto fondo

teikimu (kartu su objekto privatizavimo programa) yra

pritarusi Privatizavimo komisija. Šio mokesčio dydis gali

svyruoti tiek, kiek nustatyta konkretų privatizavimo būdą

reglamentuojančiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime;

45.2. Turto fondo darbuotojo, atsakingo už objekto

privatizavimo programos įgyvendinimą, pavardę, pareigas,

adresą, telefono ir fakso numerius;

45.3. valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės,

kurios akcijos parduodamos, apžiūros laiką;

45.4. privatizavimo dokumentų rinkinio įsigijimo ir

atsiskaitymo už jį tvarką, jeigu šį rinkinį parengti numatyta

konkretų privatizavimo būdą reglamentuojančiuose dokumentuose;

45.5. įmonės, kurios akcijos parduodamos, paskutiniojo

balanso duomenis apie jos įstatinio kapitalo (valstybės dalį

ir kitų akcininkų, kurių akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip

5 procentai įmonės įstatinio kapitalo, dalį) struktūrą;

45.6. privatizavimo objekto pardavimo vietą;

45.7. objekto naudojimo sąlygas, jeigu tokios sąlygos

buvo nustatytos;

45.8. objekto pardavimo sąlygas, jeigu tokios sąlygos buvo

nustatytos;

45.9. informaciją, kad mokestį už banko paslaugas turi

sumokėti potencialus pirkėjas, pervesdamas lėšas už

privatizavimo objektą;

45.10. kitą informaciją apie privatizavimo objektą, kurią

Turto fondas nusprendžia skelbti.

46. Nurodyta 45 punkte informacija apie privatizavimo

objektą Informaciniame privatizavimo biuletenyje turi būti

paskelbta ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki privatizavimo

dokumentų dėl dalyvavimo privatizavime priėmimo pradžios.

Jeigu akcijos parduodamos Nacionalinėje vertybinių popierių

biržoje, informacija apie privatizavimo objektą skelbiama

Informaciniame privatizavimo biuletenyje ir biržos

informaciniame leidinyje pagal šios biržos nustatytas

taisykles. Jeigu yra reali tikimybė parduoti privatizavimo

objektą užsienio fiziniam ar juridiniam asmeniui, Turto fondo

nustatyta informacija apie privatizavimo objektą turi būti

paskelbta ir užsienio spaudoje.

47. Jeigu nuo objekto privatizavimo programos paskelbimo

Informaciniame privatizavimo biuletenyje:

47.1. valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės,

kurios valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise

priklausančios akcijos yra privatizuojamos, įstatinio kapitalo

struktūroje valstybės dalis pasikeičia ne daugiau kaip 10

procentų, Turto fondas šiuos duomenis patikslina ir paskelbia

nekeisdamas privatizavimo terminų. Jeigu šios įmonės įstatinio

kapitalo struktūroje valstybės dalis pasikeičia daugiau kaip

10 procentų, objekto privatizavimo programa turi būti

nustatytąja tvarka sustabdyta ir sudaryta nauja privatizavimo

programa;

47.2. nurodytojo objekto – ilgalaikio materialaus turto

balansinė likutinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip 10

procentų, Turto fondas šiuos duomenis patikslina ir paskelbia

nekeisdamas privatizavimo terminų. Jeigu šio turto balansinė

likutinė vertė pasikeičia daugiau kaip 10 procentų, objekto

privatizavimo programa turi būti nustatytąja tvarka sustabdyta

ir sudaryta nauja privatizavimo programa.

48. Valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės neturi

teisės be Turto fondo (savivaldybių privatizavimo institucijų)

leidimo nuo objekto privatizavimo programų paskelbimo dienos

iki privatizavimo sandorių sudarymo dienos arba iki šių

objektų privatizavimo programų sustabdymo ir (ar) pripažinimo

pasibaigusiomis dienos sudaryti šių sandorių:

48.1. paskolos, įkeitimo, laidavimo, garantijos, nuomos,

ilgalaikio materialaus turto pirkimo, pardavimo ir bet kokio

perdavimo, pirkti kitos įmonės vertybinių popierių, leisti

obligacijų, didinti ar mažinti įmonės įstatinio kapitalo,

jeigu sandorio ar kelių sandorių vertė (turto, dėl kurio

sudaromas sandoris, bendra vertė per kalendorinius metus)

didesnė kaip 5 procentai įmonės įstatinio kapitalo;

48.2. medžiagų ir žaliavų pirkimo bei pardavimo arba bet

kokio jų perdavimo, jeigu sandorio ar kelių sandorių vertė

(turto, dėl kurio sudaromas sandoris, bendra vertė per

kalendorinius metus) didesnė kaip 10 procentų įmonės įstatinio

kapitalo.

49. Valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės neturi

teisės be Turto fondo (savivaldybių turto fondų) raštiško

sutikimo nuo privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo dienos

iki privatizavimo sandorių sudarymo dienos arba iki šių

objektų privatizavimo programų sustabdymo ir (ar) pripažinimo

pasibaigusiomis dienos skaidytis arba jungtis į kokius nors

susivienijimus.

50. Jeigu 48.1 ar (ir) 48.2 punktuose nurodyti sandoriai

sudaromi be Turto fondo leidimo:

50.1. valstybės (savivaldybės) kontroliuojama įmonė

nedelsdama apie tai privalo informuoti Turto fondą;

50.2. šie sandoriai yra niekiniai, išskyrus sandorius,

sudarytus trečiųjų asmenų, kurie nežinojo ir negalėjo žinoti

apie Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto

privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka valstybės

(savivaldybės) kontroliuojamai įmonei taikomus apribojimus.

Jeigu Turto fondo (savivaldybių turto fondų) leidimu tokie

sandoriai sudaromi, Turto fondas (savivaldybių turto fondai)

privalo apie tai nedelsdamas informuoti potencialius pirkėjus:

50.2.1. paskelbdamas pasikeitusią informaciją

Informaciniame privatizavimo biuletenyje;

50.2.2. ir (ar) informuodamas kiekvieną potencialų

pirkėją, kuris raštu kreipėsi informacijos apie privatizuojamą

valstybės (savivaldybės) kontroliuojamą įmonę.

51. Informacija, susijusi tik su tam tikrų privatizavimo

būdų taikymu, turi būti reglamentuota tvarkoje, nustatančioje

šių privatizavimo būdų įgyvendinimą.

Forma

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. 1130

redakcija)

Iniciatyvinis pasiūlymas-įsipareigojimas

1. Aš,

_______________________________________________________________

__________________________,

(potencialaus pirkėjo ar jam atstovaujančio asmens

rekvizitai)

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės

patvirtintu privatizavimo objektų sąrašu, prašau nustatytąja

tvarka parengti

_______________________________________________________________

____________________________

(privatizavimo objekto pavadinimas, adresas ir kodas

įmonių registre)

privatizavimo programą.

Šį privatizavimo objektą norėčiau pirkti

____________________________________________________________.

(privatizavimo būdas)

2. Pradinį įnašą,

_______________________________________________________________

_______________ Lt

(skaitmenimis ir žodžiais)

(2,5 procento pastato ar įrenginio balansinės likutinės

vertės arba 2,5 procento akcijų nominalios vertės, bet ne

mažiau kaip vieną tūkstantį litų), įmokėjau į Turto fondo

nurodytą sąskaitą ir tai patvirtinu pridedamu dokumentu.

3. Siūloma kaina už privatizavimo objektą –

_______________________________________________________ Lt.

(skaitmenimis ir žodžiais)

4. Prie iniciatyvinio pasiūlymo-įsipareigojimo pridedu

šiuos dokumentus:

_______________________________________________________________

___________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________ .

5. Potencialaus pirkėjo sąskaitos Nr.

___________________________________________________ ir banko

rekvizitai

__________________________________________________________ .

(banko pavadinimas, adresas ir kodas)

Pastabos: 1. Potencialus pirkėjas, pateikęs iniciatyvinį

pasiūlymą-įsipareigojimą, dalyvauja privatizuojant objektą

bendra tvarka.

2. Jeigu potencialaus pirkėjo, pateikusio iniciatyvinį

pasiūlymą-įsipareigojimą, siūloma kaina už privatizavimo

objektą yra mažesnė už siūlomą kito potencialaus pirkėjo,

bendra tvarka dalyvaujančio privatizuojant tą objektą,

piniginis įnašas iniciatyvinį pasiūlymą-įsipareigojimą

pateikusiam potencialiam pirkėjui turi būti grąžintas per 5

darbo dienas nuo objekto privatizavimo laimėtojo pripažinimo.

3. Jeigu iniciatyvinį pasiūlymą-įsipareigojimą pateikęs

potencialus pirkėjas atsisako ar dėl kokių nors priežasčių

(įskaitant šio pirkėjo pasiūlymus, neatitinkančius Lietuvos

Respublikos įstatymų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimų reikalavimų) negali arba neturi teisės dalyvauti

privatizuojant iniciatyviniame pasiūlyme-įsipareigojime

nurodytą objektą, piniginis įnašas negrąžinamas. Ši nuostata

netaikoma, jeigu:

3.1. nurodytasis potencialus pirkėjas privatizavimo

objektą atsisako pirkti dėl priežasčių, sąlygojančių objekto

privatizavimo programos sustabdymą;

3.2. Turto fondas, įvertinęs privatizavimo objektą,

nustatė jo pradinę pardavimo kainą, daugiau kaip 2 kartus

didesnę už akcijų nominalią vertę ar kito turto balansinę

likutinę vertę, nurodytą privatizavimo objektų sąraše.

(potencialus pirkėjas ar jo atstovas) (parašas) (vardo

raidė, pavardė)

A.V. (juridiniams asmenims)