Monthly Archives: May 1997

DĖL TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ DALIES “BENDROJO TELEFONO TINKLO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS”

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS

Į S A K Y M A S

 

1997 m. gegužės 29 d. Nr. 65

Vilnius

 

Dėl telekomunikacijų paslaugų teikimo taisyklių dalies “Bendrojo telefono tinklo paslaugų teikimo taisyklės”

 

Vadovaudamasis 1995 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. I-1110 “Dėl Lietuvos Respublikos ryšių įstatymo įgyvendinimo” 3 dalies 2 punktu:

1. Tvirtinu Telekomunikacijų paslaugų teikimo taisyklių dalį “Bendrojo telefono tinklo paslaugų teikimo taisyklės” ir nustatau jų įsigaliojimą nuo 1997 m. birželio 15 dienos.

2. Įpareigoju VĮ “Lietuvos telekomas” generalinį direktorių (J. Jagminas) su šiomis taisyklėmis supažindinti įmonės darbuotojus ir kontroliuoti, kad jos būtų teisingai taikomos.

3. Pripažįstu netekusiu galios 1992 m. gruodžio 16 d. ryšių ir informatikos ministro įsakymą Nr.70 “Dėl Valstybinių vietinių telefono tinklų paslaugų teikimo taisyklių”.

 

RYŠIŲ IR INFORMATIKOS Ministras                                                      Rimantas Pleikys

________________

PATVIRTINTA

Ryšių ir informatikos ministerijos

1997 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr.65

 

TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO

T A I S Y K L Ė S

 

Bendrojo telefono tinklo paslaugų teikimo taisyklės

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Bendrojo telefono tinklo (BTT) paslaugų teikimo taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių įstatymu. Jos reglamentuoja Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijos valstybės įmonės “Lietuvos telekomas” (toliau tekste – telekomunikacijų tarnyba) ir bendrojo telefono tinklo paslaugų vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. BTT taisyklės bei kiti priimti teisės aktai, pakeičiantys ar papildantys šias taisykles, skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.3. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie naudojasi valstybės įmonės “Lietuvos telekomas” teikiamomis telekomunikacijų paslaugomis, už kurias mokamas abonentinis mokestis, yra jos abonentai.

 

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

2.1. Bendrasis telefono tinklas – telekomunikacijų techninės priemonės, skirtos organizuoti telefono ryšį nustatytoje teritorijoje.

2.2. Butų abonentas – fizinis asmuo, esantis VĮ “Lietuvos telekomas” abonentas, nenaudojantis verslo ir kitoms reikmėms (išskyrus ūkininkus) telefono ar kito galinio telekomunikacijų įrenginio.

2.3. Įmonių, įstaigų ir organizacijų abonentas – įmonės, įstaigos, organizacijos, taip pat fiziniai asmenys, esantys VĮ “Lietuvos telekomas” abonentai ir naudojantys telefonus ar kitus galinius telekomunikacijų įrenginius verslo ir kitoms reikmėms.

2.4. Abonentinė linija – telefono linija ar kita linijinė įranga, priklausanti telekomunikacijų tarnybai iki pat abonento patalpose įrengtos telefono prijungimo rozetės.

 

3. TELEFONO RYŠIO PASLAUGOS

 

3.1. Telekomunikacijų tarnyba už nustatytą mokestį teikia paslaugas, išvardytas vidaus, tarptautinių ir papildomų telekomunikacijų paslaugų tarifuose.

 

4. ABONENTŲ KLASIFIKACIJA

 

4.1. Telefono ryšio paslaugų požiūriu abonentai skirstomi į:

4.1.1. butų abonentus;

4.1.2. įmonių, įstaigų ir organizacijų abonentus.

4.2. Stoties tipo, prie kurios prijungtas telefonas požiūriu, į:

4.2.1. analoginių telefono stočių abonentus;

4.2.2. skaitmeninių telefono stočių abonentus.

4.3. Įjungimo į telekomunikacijų tarnybos telefono tinklą technologiniu požiūriu į :

4.3.1. individualiai įjungtus abonentus;

4.3.2. suporintai įjungtus abonentus;

4.3.3. lygiagrečiai įjungtus abonentus;

4.3.4. įjungtus panaudojant abonentinės linijos sutankinimo įrangą.

 

5. PRAŠYMŲ TELEFONUI ĮRENGTI PRIĖMIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA

 

5.1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pageidaujantys savo ar nuomojamoje patalpoje (valdoje) įrengti telefoną, o abonentai – pervardyti ar perkelti telefoną, privalo atitinkamą teritoriją prižiūrinčiai telekomunikacijų tarnybai pateikti:

5.1.1. nustatytos formos raštišką prašymą (juridiniai asmenys – LTK PT – 1, fiziniai asmenys – LTK PT – 2 );

5.1.2. juridiniai asmenys:

5.1.2.1. dokumentą, patvirtinantį nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą arba nuomos sutartį, ir įmonės registracijos pažymėjimą;

5.1.3. fiziniai asmenys:

5.1.3.1. dokumentą, įrodantį teisinę registraciją (registruotą pasą), dokumentus, patvirtinančius patalpos (žemės valdos) nuosavybės (inventorizacijos bylą) ar nuomos (nuomos sutartį) faktą, namų statybos bendrijos pažymą;

5.1.4. telefono pervardijimui, perkėlimui ar laikinam perrašymui 5.1.2 ar 5.1.3 punktuose nurodytus dokumentus ir buvusio abonento nustatytos formos sutikimą; pateikti per mėnesį nuo buvusio abonento išvykimo, nekilnojamojo turto išnuomojimo ar kitos priežasties atsiradimo datos.

5.2. Prašymai įrengti telefoną registruojami žurnale, kurio lapai turi būti sunumeruoti, surišti ir patvirtinti telekomunikacijų tarnybos viršininko parašu ir antspaudu. Prašymą pateikusiam asmeniui duodama pažyma, kurioje nurodoma registracijos numeris ir data. Prašymai įrašomi į eiles, kurios sudaromos pagal 5.3 punktą.

5.3. Miestuose, kur telefono tinklo imlumas 1000 ir daugiau numerių, sudaromos eilės pagal kabelių skirstomųjų spintų priežiūros teritorijas. Miestuose, gyvenvietėse ir kaimuose, kur telefono tinklo imlumas mažesnis kaip 1000 numerių, sudaromos eilės pagal kabelių skirstomųjų spintų priežiūros teritorijas, o kur jų nėra, sudaroma viena eilė.

5.4. Prašymą pateikę juridiniai ar fiziniai asmenys, nurodę vieną adresą, o po to jį keičiantys, privalo parašyti prašymą keisti telefono įvedimo adresą. Ankstesnė prašymo padavimo data išlieka tik tos pačios telekomunikacijų tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje. Eilė naujam gyventojui gali būti perduodama, jeigu jis kreipėsi į telekomunikacijų tarnybą per 1 mėnesį nuo buto įteisinimo dienos.

5.5. Mirus gyventojui, prašymo eilė telefonui įrengti paliekama vienam iš šeimos narių, globotiniui arba globėjui, priregistruotam tuo pačiu adresu, nepriregistruotam – įteisinus paveldėjimą.

5.6. Telekomunikacijų tarnyba privalo leisti prašymo pateikėjui susipažinti su eile, į kurią įrašytas jo prašymas, taip pat su rajono, kuriame yra jo prašymas, telefonizavimo planais.

5.7. Jeigu individualių ar daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale magistraliniai telefono kabeliai nenutiesti, visi šio kvartalo klientų prašymai tik registruojami, o nutiesus magistralinius kabelius, prašymai perregistruojami pagal kabelių skirstomųjų spintų priežiūros zonas.

 

6. TELEFONO ĮRENGIMO, ĮJUNGIMO, PERVARDIJIMO IR IŠJUNGIMO TVARKA

 

6.1. Kai telefono stotyje yra laisvų numerių, o kabelyje – linijų, telefonai įrengiami tokia eilės tvarka:

6.1.1. valstybės institucijoms ir įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms; Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytais atvejais;

6.1.2. pirmos grupės invalidams, šeimoms, auginančioms vaikus invalidus nuo vaikystės iki 16 metų, ir asmenims, sulaukusiems 80 metų ir vyresniems, politiniams ir geto kaliniams, tremtiniams, rezistencijos dalyviams;

6.1.3. kitiems gyventojams.

6.2. Jei nėra techninių galimybių įrengti telefoną eilės tvarka, tai telefonai įrengiami pagal eilę ten, kur yra techninės galimybės.

6.3. Papildomi darbai (tranšėjų kasimas, kabelių tiesimas, abonentinės linijos sutankinimas) gali būti atliekami pareiškėjų lėšomis tik pagal telekomunikacijų tarnybos išduotas technines sąlygas, kurios galioja 1 metus nuo išdavimo dienos. Tuo atveju telefonai šiems pareiškėjams įrengiami nepriklausomai nuo prašymo pateikimo dienos.

6.4. Iš telefonizuoto buto išvykstančiam abonentui telekomunikacijų tarnyba duoda nustatytos formos pažymą, suteikiančią teisę lengvatiniu tarifu (25% telefono įrengimo mokesčio) įrengti telefoną naujame bute. Pažymos galima kreiptis ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išvykimo dienos. Pažyma išduodama tik visiškai atsiskaičius už telekomunikacijų paslaugas. Abonento telekomunikacijų paslaugų sutartis su telekomunikacijų tarnyba nutrūksta.

6.5. Jeigu bute lieka gyventi abonento šeimos nariai, telefonas pagal liekančio gyventi šeimos nario prašymą pervardijamas. Tokiu atveju pažyma išvykstančiam abonentui neduodama. Abonento telekomunikacijų paslaugų sutartis su telekomunikacijų tarnyba nutrūksta.

6.6. Jei gyvenamosiose patalpose lieka gyventi ne abonento šeimos nariai ir telefonas neperkeliamas pagal 6.8 p., telefonas pervardijamas vienam iš likusių gyventojų, sumokėjus 75% įrengimo mokestį.

6.7. Butų abonentams keičiantis telefonizuotomis patalpomis, telefonus pagal pateiktas pažymas ir prašymus telekomunikacijų tarnybos pervardija, abonentams sumokėjus pervardijimo mokestį.

6.8. Telefonas perkeliamas, esant techninėms galimybėms, abonentui persikėlus į kitas patalpas, esančias tos pačios ATS aptarnavimo teritorijoje. Nesant techninės galimybės, abonento telekomunikacijų paslaugų sutartis su telekomunikacijų tarnyba nutrūksta, o telefonas rengiamas eilės tvarka.

6.9. Atsikėlus gyventojui į telefonizuotą butą, jeigu telefonas neperkeliamas pagal 6.8 punktą, telefonas įforminamas naujajam gyventojui, sumokėjus 75% įrengimo mokestį, jeigu jis nepateikia pažymos, suteikiančios teisę lengvatiniu tarifu įrengti telefoną. Jeigu per du mėnesius nuo buvusio abonento išvykimo dienos naujasis klientas nesikreipia su dokumentais, patvirtinančiais nuosavybės ar nuomos faktą, arba lieka tuščia gyvenamoji patalpa ir nėra kam kreiptis į telekomunikacijų tarnybą dėl telefono įrengimo, šis telefonas išjungiamas ir eilės tvarka įrengiamas kitam klientui.

6.10. Mirus abonentui, telefonas pervardijamas vienam iš šeimos narių, paveldėtojui ar globotiniui. Tvarkant paveldėjimo dokumentus, telefonas neišjungiamas, jeigu naujasis abonentas sutinka sumokėti už suteiktas ir teikiamas telekomunikacijų paslaugas.

6.11. Laikinai išnuomotose patalpose esantis telefonas, abonentui sutikus, laikinai pervardijamas nuomininkui, o atgal atstatomas pagal abonento pareiškimą (ar nurodytam terminui pasibaigus) nemokamai.

6.12. Jei telefonas išjungtas už pažeidimus, numatytus 9 skyriuje, ar laiku nesumokėtus mokesčius už suteiktas telekomunikacijų paslaugas, tai telefonas įjungiamas tik pašalinus pažeidimus ir sumokėjus mokesčius už suteiktas telekomunikacijų paslaugas, mokestį už telekomunikacijų paslaugų suteikimą kreditan, delspinigius ir išlaidas, susijusias su telefono išjungimu ir įjungimu.

6.13. Abonentui neįvykdžius 6.12 punkte išvardytų sąlygų per du mėnesius nuo telefono išjungimo dienos, telekomunikacijų paslaugų sutartis su abonentu nutraukiama.

6.14. Abonentui išjungus telefoną dėl šiose taisyklėse nurodytų priežasčių, ryšių linijų duomenys saugomi du mėnesius.

 

7. ATSISKAITYMAS UŽ BENDROJO TELEFONO TINKLO PASLAUGAS

 

7.1. Už suteiktas telekomunikacijų paslaugas atsiskaitoma pagal galiojančius tarifus.

7.2. Abonentas privalo iki einamojo mėnesio 20 dienos sumokėti abonentinį ir kitus priskaičiuotus paslaugų mokesčius: už praėjusio mėnesio tarptautinius, tarpmiestinius ir vietinius (jei yra apskaitos sistemos) pokalbius, papildomas paslaugas (jei abonentas naudojasi jomis), ryšių kanalų nuomą, duomenų perdavimą ryšių kanalais, telefonu perduotas telegramas ir kitas telekomunikacijų paslaugas, mokesčius už telekomunikacijų paslaugų suteikimą kreditan, delspinigius ir už kitas suteiktas paslaugas.

7.3. Abonentui nesumokėjus 7.2 punkte nurodytų mokesčių iki nustatytos dienos, skaičiuojami delspinigiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

7.4. Sumokėjęs 7.2 punkte nurodytus mokesčius po einamojo mėnesio 20 dienos, abonentas apie įmokas privalo pranešti telekomunikacijų tarnybai ir pateikti apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

7.5. Jei po nustatytos einamojo mėnesio dienos abonentas nesumoka iki kito mėnesio 10 dienos 7.2 punkte nurodytų mokesčių ar nepraneša apie pavėluotus mokėjimus, telefono linija išjungiama. Nesumokėjus mokesčių per mėnesį nuo telefono išjungimo dienos, abonento telekomunikacijų paslaugų sutartis su telekomunikacijų tarnyba nutraukiama.

7.6. Įmonių, įstaigų, organizacijų ir butų abonentai, praradę telekomunikacijų tarnybos pasitikėjimą, t.y. jeigu du kartus buvo išjungtas telefonas ar kitas galinis telekomunikacijų įrenginys už neatsiskaitymą nustatytu laiku ar kitą pažeidimą, atsiskaito už teikiamas jiems telekomunikacijų paslaugas išankstiniu apmokėjimu, kuris nustatomas pagal paskutinių 3 mėnesių suteiktų paslaugų vidutinę vertę.

7.7. Jei ne dėl abonento kaltės ilgiau kaip 5 dienas paeiliui neveikė telefonas, telekomunikacijų įmonė už tą laikotarpį abonentinio mokesčio neima.

7.8. Pretenzijos dėl nurodytos mokėjimo sumos už telekomunikacijų paslaugas gali būti pareikštos telekomunikacijų tarnybai raštu iki mokėjimo termino paskutinės dienos. Jei abonentas dėl nuo jo nepriklausančių ir dokumentais pagrįstų aplinkybių negalėjo pareikšti pretenzijos iki nurodytos datos, tai pretenziją gali pareikšti per dvi savaites nuo priežasties išnykimo dienos. Prieštaravimo pareiškimai registruojami žurnale. Prieštaravimo pareiškimas neatleidžia nuo pareigos mokėti nurodytą sumą, išskyrus tuos atvejus, kai konstatuojama akivaizdi telekomunikacijų tarnybos klaida.

7.9. Abonentų, kurių telefono linija panaudota apsaugos signalizacijai arba dėl technologinių ar saugumo reikalavimų turi veikti nenutrūkstamai, telefonai gali būti išjungiami tik po raštiško abonento įspėjimo ( su pranešimu apie įteikimą) ir pranešimo saugos tarnybai.

7.10. Jeigu įmonė, įstaiga, organizacija ar gyventojas, sumokėję už telefono įrengimą, nesudaro sąlygų jo įrengti, tai šis mokestis po 3 mėnesių grąžinamas klientui, o paskyra anuliuojama.

7.11. Jeigu įmonė, įstaiga ar organizacija, gavusi sąskaitą, o gyventojas, gavęs pasirašytiną pranešimą mokėti už telefono įrengimą, per mėnesį nesumoka, tai sąskaita anuliuojama, o gyventojas išbraukiamas iš eilės. Jei gyventojas per metus po pranešimo išsiuntimo kreipiasi dėl telefono įrengimo, tai esant techninėms galimybėms, telefonas įrengiamas.

8. TELEFONO ABONENTAS TURI TEISĘ

 

8.1. Naudotis visomis telekomunikacijų tarnybos teikiamomis paslaugomis pagal nustatytus tarifus.

8.2. Naudotis įsigytais Lietuvos Respublikos atitikties sertifikatą turinčiais galiniais įrenginiais, atitinkančiais esamos telefono stoties ir ryšių linijos techninius reikalavimus.

8.3. Nutraukti telekomunikacijų paslaugų sutartį su telekomunikacijų tarnyba savo noru, apie tai raštu įspėjęs telekomunikacijų tarnybą prieš mėnesį.

8.4. Kreiptis į telekomunikacijų tarnybą dėl abonentinio mokesčio sumažinimo, atsiradusio dėl to, kad telefonas dėl telekomunikacijų tarnybos kaltės neveikė ilgiau kaip 2 dienas nuo gedimo užregistravimo dienos toje tarnyboje, kai telefonas neveikė dėl priežasčių, atsiradusių ne dėl telekomunikacijų tarnybos kaltės, – 5 dienas.

8.5. Kreiptis į telekomunikacijų tarnybą ir už tarifais nustatytą mokestį gauti informaciją apie įvykusius tarpmiestinius ir tarptautinius pokalbius iš jam priklausančio telefono (-ų ).

8.6. Telekomunikacijų tarnyboje gauti sertifikuotų galinių telekomunikacijų įrenginių sąrašą.

 

9. TELEFONO ABONENTAS PRIVALO

 

9.1. Vykdyti visas šių taisyklių sąlygas.

9.2. Nustatytais terminais mokėti už visas telekomunikacijų paslaugas.

9.3. Bute esantį telefoną, naudojamą verslo reikmėms, pervardyti į įmonių, įstaigų ir organizacijų kategoriją ir mokėti už jį atitinkamą mokestį.

9.4. Neteikti telekomunikacijų paslaugų tretiesiems asmenims ir neleisti jiems reklamose skelbti abonentui priklausančių telefono ir fakso numerių, jeigu nesudarė sutarties su telekomunikacijų tarnyba dėl šių paslaugų teikimo.

9.5. Naudoti tik Lietuvos Respublikos atitikties sertifikatą turinčius galinius telekomunikacijų įrenginius, atitinkančius esamos telefono stoties ir ryšių linijos techninius reikalavimus.

9.6. Nejungti prie abonentinių telefono linijų jokių nesertifikuotų galinių įrenginių (faksų, teleksų, telefonų, bevielių telefonų, modemų ir kitų galinių įrenginių). Nejungti privačių telefono ir radijo stotelių be telekomunikacijų tarnybos raštiško leidimo ir sutarties su telekomunikacijų tarnyba.

9.7. Nedisponuoti telefono tinklo įranga kaip nuosavybe, nes tai yra telekomunikacijų tarnybos turtas.

9.8. Tvarkingai naudotis telefonu, netrukdyti kitiems abonentams, negaišinti greitosios pagalbos, policijos ir kitų specialiųjų tarnybų melagingais kvietimais.

9.9. Reikalui esant, pateikus tarnybinius pažymėjimus, leisti telekomunikacijų tarnybos techniniams darbuotojams saugiai prieiti prie telefonų, faksų ir kitų telekomunikacijų įrenginių.

9.10. Negadinti telefoninės įrangos.

9.11.Už telekomunikacijų ryšių linijų ir įrenginių pažeidimus dėl abonento kaltės atlyginti telekomunikacijų tarnybai visus padarytus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.12. Pranešti per mėnesį telekomunikacijų tarnybai adreso, abonento pavadinimo ar pavardės pakeitimą, atsiskaitomosios sąskaitos pasikeitimus.

 

10. TELEKOMUNIKACIJŲ TARNYBA TURI TEISĘ

 

10.1. Pakeitus šias taisykles, keisti telekomunikacijų paslaugų sutarties sąlygas.

10.2. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, nutraukti paslaugų teikimą arba apriboti jų trukmę, jei to reikia valstybės saugumui, trukdžiams šalinti, būtiniems darbams atlikti ir kitais būtinais atvejais, apie tai pranešus abonentui pagal numatytas šiose taisyklėse sąlygas. Ekstremalių situacijų atvejais telefonai išjungiami arba ryšių paslaugos apribojamos be įspėjimo.

10.3. Surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolus Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

10.4. Nutraukti telekomunikacijų paslaugų teikimą be perspėjimo, jei dėl pažeidimo kyla grėsmė visuomenės saugumui arba dėl to neįmanoma pašalinti trukdžių bei atlikti darbus telekomunikacijų tinkle.

10.5. Keisti telefono numerį, prijungti suporintą telefoną ir įrengti abonentinę sutankinimo įrangą, įspėjusi raštu abonentą prieš 10 dienų.

10.6. Gavusi raštišką telefono abonento sutikimą, laikinai, bet ne ilgiau kaip 6 mėn. išjungti telefono liniją (kol vyksta remontas, abonentui esant komandiruotėje ir t.t.). Už laiką, kai buvo išjungtas telefonas, mokamas visas abonentinis mokestis.

10.7. Abonentui laiku neatsiskaičius už telekomunikacijų paslaugas, išjungti telefoną(-us), faksą(-us), teleksą(-us) bei kitus telekomunikacijų galinius įrenginius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka iki atsiskaitymo dienos skaičiuoti delspiningius nuo nesumokėtų mokesčių sumos.

10.8. Nutraukti telekomunikacijų paslaugų sutartį ne anksčiau kaip po 10 dienų po perspėjimo, jei abonentas nesilaiko šių taisyklių ar telekomunikacijų paslaugų sutarties su telekomunikacijų tarnyba įsipareigojimų. Praėjus mėnesiui po išjungimo, telekomunikacijų paslaugų sutartis, sudaryta su abonentu, nutraukiama, o nuostoliai išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.9. Nutraukti telekomunikacijų paslaugų sutartį, abonentui pardavus ar pakeitus patalpas ir per 1 mėnesį nepranešus apie vietos pakeitimą.

10.10. Išjungti visus abonento telekomunikacijų tarnybos galinius telekomunikacijų įrenginius ir nutraukti su juo telekomunikacijų paslaugų sutartį, jei abonentas reikalauja iš jo žemės valdos ar patalpos iškelti telekomunikacijų tarnybos įrenginius ir nėra kitos techninės galimybės suteikti jam telekomunikacijų paslaugas.

10.11. Nesiimti atsakomybės dėl apsaugos tarnybos įrengtos signalizacijos veikimo nesklandumų ir atsakomybės už padarytą žalą dėl šios priežasties.

10.12. Abonentui pageidaujant, telefono įrengimo ir perkėlimo darbus atlikti švenčių ir poilsio dienomis, apmokant pagal atskiras sutartis.

10.13. Abonentui nuosavybės teise priklausančias telekomunikacijų linijas ir įrenginius prižiūrėti ir taisyti tik pagal papildomas sutartis.

10.14. Nutraukti paslaugų teikimo sutartį ir panaikinti abonentą be perspėjimo, jei abonentas leidžia prie savo abonentinės linijos prisijungti kitam abonentui.

 

11. TELEKOMUNIKACIJŲ TARNYBA PRIVALO

 

11.1. Vykdyti visas šių taisyklių sąlygas.

11.2. Prieš įrengiant telefoną, būsimąjį abonentą supažindinti su šiomis taisyklėmis ir su juo sudaryti raštišką sutartį ( įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms LTK SU -1, fiziniams asmenims LTK SU – 2) dėl telekomunikacijų paslaugų teikimo.

11.3. Užtikrinti ryšio slaptumą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

11.4. Užtikrinti ryšio kokybę, atitinkančią Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir normas.

11.5. Darbus, susijusius su telefono įvedimu, atlikti ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų po apmokėjimo gavimo.

11.6. Teikti už nustatytą mokestį papildomas paslaugas, numatytas šiose taisyklėse bei kituose teisės aktuose, pakeičiančiuose ar papildančiuose šias taisykles.

11.7. Raštu pranešti apie telefono numerio keitimą (suporinant telefono abonentinę liniją, keičiant telefono stotį ar atliekant telefono tinklo rekonstrukciją) telefono abonentui ne vėliau kaip prieš 10 dienų. Jei keičiama daugiau kaip 20% telefono stoties numerių, apie tai skelbiama tik masinės informacijos priemonėse.

11.8. Pagal abonento paraišką šalinti telekomunikacijų tarnybai priklausančiose telefono stotyse ir linijose gedimus. Mieste gedimus šalinti: stočių – per vieną valandą; aparato, oro linijos, vidaus instaliacinės linijos, kabelio, jei nereikia atidaryti movos, – per 24 valandas; jeigu reikia atidaryti kabelio iki 200 porų movą – per dvi paras; kabelio iki 300 porų- per 3 paras; tarpstotinius jungiamojo ryšio kabelius – nedelsiant. Kaimo vietovėje visų rūšių telefono gedimų šalinimo laikas – 3 paros (neskaičiuojant švenčių ir poilsio dienų ).

11.9. Įjungti telefonus, gavus apmokėjimą už kreditan suteiktas paslaugas, sumokėjus mokestį už telekomunikacijų paslaugų suteikimą kreditan, delspinigius, išlaidas, susijusias su telefono išjungimu, ir mokestį už įjungimą, mieste – per 8 valandas, o kaimo vietovėje – per 2 paras (neskaičiuojant švenčių ir poilsio dienų).

11.10. Telekomunikacijų tarnybose nurodyti priėmimo valandas. Telekomunikacijų tarnybų vadovai interesantus turi priimti ( darbo metu ir po darbo) ne rečiau kaip du kartus per savaitę.

______________

                                                                                                                                LTK  SU – 1

                                                                                                                                (juridiniams asmenims )

 

 

TELEKOMUNIKACIJŲ   PASLAUGŲ  SUTARTIS   Nr. ________________________________ 

                                   DATA _____________________________________

1. PASLAUGOS  TEIKĖJAS – TELEKOMUNIKACIJŲ TARNYBA

Pavadinimas______________________________________________________________________

Adresas__________________________________________________________________________

Įgaliotas asmuo____________________________________________________________________

Bankas________________, atsisk. sąsk. _________________, kodas ________________________

Banko adresas ____________________________________________________________________

 

IR PASLAUGOS GAVĖJAS – ABONENTAS

Pavadinimas _____________________________________________________________________

Įmonės registracijos kodas _________________________________________________________

Adresas_________________________________________________________________________

Įgaliotas asmuo __________________________________________________________________

Įgalioto asmens įgaliojimo Nr. _______data________, išdavimo vieta ______________________

Telefono ( fakso ) įrengimo adresas _________________________________________________

Bankas_________________ ,atsisk. sąsk._________________, kodas ______________________

Banko adresas ___________________________________________________________________

Atsiskaitymo kodas _______________________________________________________________

 

SUDARĖ ŠIĄ DVIŠALĘ SUTARTĮ

DĖL NAUDOJIMOSI  TELEFONU  _________________, FAKSU ________________.

                                                                                                ( numeris )               ( telefono numeris )               

Telefonui ( faksui), įrengtam nuo …………………………………..

               

2. PASIRINKTOS  PAPILDOMOS  PASLAUGOS 

 

 

Automatinis pageidaujamo numerio              Skambučio peradresavimas, kai                 Skambučio užsakymas

rinkimas “karšta linija”                                                abonentas užimtas                                    pageidaujamu laiku                                                                                                                                                   (žadintuvas)

 

 

Sutrumpintas numerio rinkimas                    Skambučio peradresavimas, kai                 Konferencinis ryšys

                                                                abonentas neatsako

 

Automatinis rinkimo kartojimas                  Signalas, pranešantis, kad                         Serijinis ieškojimas (kelių

Dėl viešo konkurso komisijų sudarymo ir jų įgaliojimų privatizuojant įmones, įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 109 “Dėl energetikos, ryšių, transporto bei kitų didesnių įmonių privatizavimo” patvirtintą sąrašą

LIETUVOS  RESPUBLIKOS  VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

1997 m. gegužės 8 d. Nr. 442

Vilnius

 

Dėl viešo konkurso komisijų sudarymo ir jų įgaliojimų privatizuojant įmones, įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 109 “Dėl energetikos, ryšių, transporto bei kitų didesnių įmonių privatizavimo” patvirtintą sąrašą

 

Įgyvendindama  Lietuvos   Respublikos   Vyriausybės   1997-

2000 metų  programą   ir  vadovaudamasi   Lietuvos  Respublikos

valstybės ir  savivaldybių  turto  privatizavimo  įstatymu  bei

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 11 d. nutarimu

Nr. 109  “Dėl energetikos,  ryšių, transporto bei kitų didesnių

įmonių privatizavimo”  (Žin., 1997,  Nr. 14-299,  Nr.  31-759),

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Sudaryti  šias  viešo  konkurso  ryšių,  transporto  bei

energetikos  įmonėms,   įtrauktoms   į   Lietuvos   Respublikos

Vyriausybės 1997  m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 109 patvirtintą

1997-1998 metais  privatizuojamų skelbiant tarptautinį konkursą

energetikos, ryšių,  transporto bei  kitų įmonių sąrašą (toliau

vadinama – sąrašas), privatizuoti komisijas:

1.1. viešo konkurso ryšių įmonėms privatizuoti komisiją:

V.Junevičius –  Europos reikalų  ministerijos Privatizavimo

departamento direktorius (komisijos pirmininkas);

H.Varnas – Ryšių ir informatikos ministerijos viceministras

(komisijos pirmininko pavaduotojas);

A.Duksa  –   Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės  patarėjas

privatizavimo klausimais;

I.Džervienė –  Finansų ministerijos  Privatizavimo ir fondų

skyriaus viršininko pavaduotoja;

V.Gudelis – valstybės konsultantas;

G.Pangonis – valstybės konsultantas;

S.R.Petrikis – Lietuvos Respublikos Seimo narys;

A.Ramanauskas –  Europos reikalų ministerijos Privatizavimo

departamento direktoriaus pavaduotojas;

R.Ruškytė –  Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos

Teisės ir teisėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

S.Vaitkevičius –  darbo  grupės  įstatymų  aktams  parengti

vadovas;

E.Vilkas – Privatizavimo komisijos pirmininkas;

1.2.  viešo   konkurso  transporto   įmonėms   privatizuoti

komisiją:

A.Ramanauskas –  Europos reikalų ministerijos Privatizavimo

departamento direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);

A.Šakalys   –    Susisiekimo   ministerijos   viceministras

(komisijos pirmininko pavaduotojas);

V.Dudėnas – Lietuvos Respublikos Seimo narys;

A.Duksa  –   Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės  patarėjas

privatizavimo klausimais;

R.Gradauskas – Susisiekimo ministerijos viceministras;

V.Gudelis – valstybės konsultantas;

V.Junevičius –  Europos reikalų  ministerijos Privatizavimo

departamento direktorius;

A.Makaveckas –  Finansų ministerijos Privatizavimo ir fondų

skyriaus viršininkas;

R.Ruškytė –  Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos

Teisės ir teisėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

S.Vaitkevičius –  darbo  grupės  įstatymų  aktams  parengti

vadovas;

E.Vilkas – Privatizavimo komisijos pirmininkas;

1.3.  viešo   konkurso  energetikos   įmonėms  privatizuoti

komisiją:

V.Junevičius –  Europos reikalų  ministerijos Privatizavimo

departamento direktorius (komisijos pirmininkas);

V.Valentukevičius   –   Ūkio   ministerijos   viceministras

(komisijos pirmininko pavaduotojas);

A.Duksa  –   Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės  patarėjas

privatizavimo klausimais;

V.Dudėnas – Lietuvos Respublikos Seimo narys;

I.Džervienė –  Finansų ministerijos  Privatizavimo ir fondų

skyriaus viršininko pavaduotoja;

V.Gudelis – valstybės konsultantas;

A.Ramanauskas –  Europos reikalų ministerijos Privatizavimo

departamento direktoriaus pavaduotojas;

R.Ruškytė –  Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos

Teisės ir teisėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

S.Vaitkevičius –  darbo  grupės  įstatymų  aktams  parengti

vadovas;

E.Vilkas – Privatizavimo komisijos pirmininkas;

R.Žiemelis – valstybės konsultantas.

2. Pavesti  nurodytosioms  komisijoms  parengti  (kartu  su

Privatizavimo  agentūra  ir  ministerija  įmonės  steigėja)  ir

vykdyti  viešus   įmonių,  įtrauktų   į  Lietuvos   Respublikos

Vyriausybės 1997 m.  vasario 11 d. nutarimu Nr. 109 patvirtintą

sąrašą,  privatizavimo   konkursus,   suteikiant   joms   šiuos

įgaliojimus:

2.1. sudaryti objekto privatizavimo etapų planą-grafiką;

2.2. nustatyti įmonių veiklos apribojimus;

2.3. nustatyti privatizavimo programos parengimo kriterijus

(programos  parengimo   kaina,  laikas,   privatizavimo  kaina,

įgyvendinimo terminai, potencialios pajamos ir kt.) ir pateiktų

pasiūlymų vertinimo sistemą;

2.4. nagrinėti gautus pasiūlymus dėl privatizavimo programų

rengimo, juos įvertinti pagal komisijos nustatytus kriterijus;

2.5. išrinkti  konkurso privatizavimo  programoms  parengti

nugalėtoją ir  bendradarbiauti su  juo  rengiant  privatizavimo

programą;

2.6. teikti tvirtinti privatizavimo programas Privatizavimo

komisijai;

2.7. nustatyti  objekto  privatizavimo  sąlygas  (pardavimo

kaina,    sumokėjimo     terminai,    reikalavimai,     keliami

investicijoms, objekto  plėtojimui, būsimai veiklai, ir kt.) ir

pateiktų pasiūlymų vertinimo sistemą;

2.8.   nagrinėti   privatizavimo   konkurso   metu   gautus

pasiūlymus,   juos   įvertinti   pagal   komisijos   nustatytus

kriterijus;

2.9. išrinkti privatizavimo konkurso nugalėtoją;

2.10.   teikti    viešo   konkurso   rezultatus   tvirtinti

Privatizavimo komisijai.

3.  Nustatyti,   kad  sprendimą  dėl  įmonių  privatizavimo

politinių   principų   steigėjo   pasiūlymu   priima   Lietuvos

Respublikos Vyriausybė.

4. Nustatyti, kad:

4.1.  privatizuojant   smulkesnes  įmones,  viešo  konkurso

komisijos gali  supaprastinti šiuo nutarimu reglamentuotą viešo

konkurso procedūrą;

4.2.  šiuo  nutarimu  sudarytos  viešo  konkurso  komisijos

veikia, taip  pat vieši  konkursai įmonių,  įtrauktų į Lietuvos

Respublikos Vyriausybės  1997 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 109

patvirtintą sąrašą,  privatizavimo programoms parengti ir šioms

įmonėms privatizuoti  rengiami remiantis  1995 m.  liepos 4  d.

Lietuvos   Respublikos    valstybės   ir   savivaldybių   turto

privatizavimo  įstatymu  ir  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės

1996 m. rugsėjo  18 d.  nutarimu Nr.  1075  “Dėl  Valstybės  ir

savivaldybių turto  privatizavimo viešo  konkurso būdu nuostatų

patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr. 90-2096) patvirtintais Valstybės

ir  savivaldybių   turto  privatizavimo   viešo  konkurso  būdu

nuostatais, kiek  šie nuostatai  neprieštarauja šiam nutarimui,

ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

4.3.  viešus  konkursus  objektų  privatizavimo  programoms

parengti  ir   jiems  privatizuoti,   Privatizavimo   komisijai

patvirtinus  privatizavimo  programą,  organizuoja  ir  skelbia

Europos reikalų  ministerija kartu  su Privatizavimo  agentūra.

Viešų   konkursų    organizavimo   išlaidos    padengiamos   iš

Privatizavimo fondo;

4.4. viešo  konkurso komisijų  veiklą techniškai aptarnauja

Europos   reikalų    ministerija.   Viešo   konkurso   komisijų

sekretoriai yra Europos reikalų ministerijos darbuotojai.

 

Ministras Pirmininkas                 Gediminas Vagnorius

 

Europos reikalų ministrė              Laima Andrikienė