Monthly Archives: January 1996

DĖL VIDAUS TELEKOMUNIKACIJŲ TARIFŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS

                         Į S A K Y M A S

 

                  1996 m. sausio 29 d. Nr. 1-t

                             Vilnius

 

               DĖL VIDAUS TELEKOMUNIKACIJŲ TARIFŲ

 

     Siekdamas supaprastinti  naudojimąsi vidaus telekomunikacijų

tarifais bei jų papildymais,

     į s a k a u :

     1. Patvirtinti  vidaus telekomunikacijų  tarifus (nekeičiant

jų  lygio),   kurie  nustatyti  vidaus  telekomunikacijų  tarifų,

patvirtintų Ryšių  ir informatikos ministerijos 1992 m. lapkričio

27 d. įsakymu Nr. 11-t, bei visų jų pakeitimų ir papildymų, kurie

buvo padaryti  nuo 1992 m. gruodžio 1 d. iki 1996 m. sausio 1 d.,

pagrindu.

     2.   Laikyti    negaliojančiais   Ryšių    ir   informatikos

ministerijos  įsakymais   patvirtintus  vidaus   telekomunikacijų

tarifus:

     2.1. Ryšių  ir informatikos  ministerijos 1993 07 29 įsakymo

Nr. 18-t  1.2 punktu patvirtintų vidaus telekomunikacijų tarifų V

skyr. 2 straipsnį;

     2.2. Ryšių  ir informatikos  ministerijos 1994 08 28 įsakymo

Nr. 7-t   1.2 punktu patvirtintų vidaus telekomunikacijų tarifų I

skyr. 1 straipsnį, III skyr. 11-14 straipsnius;

     2.3. Ryšių  ir informatikos  ministerijos 1994 10 03 įsakymo

Nr. 9-t   1  punktu patvirtintų  vidaus telekomunikacijų tarifų I

skyr. 6, 7 ir 14 straipsnius ir IV skyr. 18 straipsnį;

     2.4. Ryšių  ir informatikos  ministerijos 1995 02 03 įsakymą

Nr. 2-t;

     2.5. Ryšių  ir informatikos  ministerijos 1995 04 21 įsakymo

Nr. 4-t  1.1 punktu patvirtintų vidaus telekomunikacijų tarifų IV

skyr. 1-4 ir 4.1 straipsnius;

     2.6. Ryšių  ir informatikos  ministerijos 1995 05 26 įsakymą

Nr. 5-t;

     2.7. Ryšių  ir informatikos  ministerijos 1995 07 28 įsakymu

Nr. 10-t patvirtintus vidaus telekomunikacijų tarifus;

     2.8. Ryšių  ir informatikos  ministerijos 1995 11 22 įsakymo

Nr. 13-t  1.1 punktu patvirtintus vidaus telekomunikacijų tarifus

ir 1.4 punktą.

 

RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTRAS              GINTAUTAS ŽINTELIS

                          _____________

                              PATVIRTINTA

                              Lietuvos Respublikos

                              ryšių ir informatikos ministerijos

                              1996 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.1-t

 

                     VIDAUS TELEKOMUNIKACIJŲ

                          T A R I F A I

 

                       BENDRIEJI NUOSTATAI

 

     Šis kainoraštis taikomas teikiant telekomunikacijų paslaugas

gyventojams ir organizacijoms Lietuvoje.

 

     Telekomunikacijų  paslaugų   tarifuose  įmonių   kategorijai

priskiriamos:

          1. Individualios (personalinės);

          2. Tikrosios ūkinės bendrijos;

          3. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos;

          4. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrijos;

          5. Valstybinės (vietos savivaldybės) ir kitos įmonės.

 

     Valstiečių ūkiai įmonių kategorijai nepriskiriami.

 

     Šie  tarifai   nustatyti  vidaus   telekomunikacijų  tarifų,

patvirtintų Ryšių  ir informatikos ministerijos 1992 m. lapkričio

27 d.  įsakymu Nr.   11-t,  bei visų  jų pakeitimų  ir papildymų,

kurie buvo  padaryti nuo 1992 m. gruodžio 1 d. iki 1996 m. sausio

1 d., pagrindu.

 

                            I SKYRIUS

                Telegrafo ryšių paslaugų tarifai

     (Litais)

Eil. Nr. Str. Nr. Paslaugų ir siuntų rūšys Mokėjimo dydis siunčiant telegramas
Paprastas Skubias
Tari-fas PVM Kai-na Tar-ifas PVM Kai- na

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

Už telegramos žodį, siunčiant Lietuvoje 0.05 0.01 0.06 0.10 0.02 0.12
 

2

Banko perlaidinė          telegrama 0.10 0.02 0.12 0.20 0.04 0.24
 

3

Specialios paskirties telegramos (nustatytos atskiru sąrašu) apmokamos skubiu  tarifu         nurodytu 1 straipsnyje            

 

 

 

                                                      (Litais)

Eil. Nr. Str. Nr. Paslaugų ir siuntų rūšys Apmokėjimo dydis
Tarifas PVM Kaina

1

2

3

4

5

6

 

4