Monthly Archives: October 1995

Dėl Lietuvos Respublikos Ryšių ministerijos nuostatų patvirtinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S
1990 m. spalio 22 d. Nr. 328
Vilnius

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių ministerijos
nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1.  Patvirtinti   pridedamus  Lietuvos   Respublikos   ryšių
ministerijos nuostatus.
2. Pripažinti netekusiais galios:
Lietuvos TSR  Ministrų Tarybos 1968 m. spalio 18 d. nutarimą
Nr.  324   “Dėl  Lietuvos   TSR   ryšių   ministerijos   nuostatų
patvirtinimo” (Žin., 1968, Nr. 30-232);
Lietuvos TSR  Ministrų  Tarybos  1975  m.  balandžio  29  d.
nutarimą Nr.  155 “Dėl  Lietuvos TSR  Ministrų  Tarybos  1968  m.
spalio 18 d. nutarimo Nr. 324 dalinio pakeitimo” (Žin., 1975, Nr.
13-111);
Lietuvos Respublikos
Ministrė Pirmininkė                     K.Prunskienė

 

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1990 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 328

Lietuvos Respublikos ryšių ministerijos
nuostatai

I. Bendrieji nuostatai

1. Lietuvos Respublikos ryšių ministerija (toliau vadinama –
Ryšių ministerija) yra centrinis Lietuvos Respublikos vykdomosios
valdžios organas.
Ryšių ministerija  pagal savo  kompetenciją  vykdo  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės politiką ryšių srityje.
2. Ryšių  ministerija  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos
Respublikos   Konstitucija   (Pagrindinių   Įstatymų),   Lietuvos
Respublikos Vyriausybės  įstatymu,  kitais  Lietuvos  Respublikos
įstatymais,  Lietuvos   Respublikos  Vyriausybės   nutarimais  ir
potvarkiais, taip  pat šiais  nuostatais, pagal savo kompetenciją
organizuoja įstatymų  ir kitų  normatyvinių aktų  įgyvendinimą ir
tikrina,  kaip   jie  vykdomi   ministerijai  pavaldžiuose  ryšių
įmonėse.
Ryšių ministerija  apibendrina įstatymų taikymo praktiką jai
pavaldžių ryšių  įmonių darbo  klausimais, rengia  pasiūlymus dėl
įstatymų  leidimo   ir  tobulinimo   ir  teikia   juos   Lietuvos
Respublikos Vyriausybei.
3. Ryšių  ministerijos centrinio  aparato darbuotojų  metinį
darbo apmokėjimo fondą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
4. Ryšių  ministerija yra  juridinis asmuo ir turi antspaudą
su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

II. Ryšių ministerijos uždaviniai ir funkcijos

5. Svarbiausieji  Ryšių ministerijos uždaviniai yra tenkinti
Respublikos  ūkio   ir  gyventojų   poreikius  pašto,  telegrafo,
telefono ryšiams, radijo ir televizijos transliacijai.
6. Ryšių ministerija, įgyvendindama jai pavestą uždavinį:
a) remdamasi  naujausiais mokslo  ir technikos  laimėjimais,
rengia pašto,  elektros ryšių, radijo ir televizijos priemonių ir

paslaugų plėtojimo,  jų  tobulinimo  programas,  organizuoja  šių
programų vykdymą;
b) metodiškai  vadovauja technologiniams procesams, tvirtina
Pašto, Telegrafo,  Tarpmiestinių telefono  ryšių, Miesto ir kaimo
telefono ryšių, Ryšių priemonių eksploatavimo ir kitas taisykles;
c) siekia, kad be sutrikimų dirbtų elektros ryšių, radijo ir
televizijos įrengimai, kokybiškai būtų teikiamos pašto paslaugos,
operatyviai  gabenamos   siuntos,  užtikrinama   jų  apsauga  bei
pristatymas;
d)   tikrina,   kaip   eksploatuojamos   kitų   ministerijų,
departamentų, valstybinių tarnybų, susivienijimų, įmonių, įstaigų
ir organizacijų  turimos ryšių  priemonės, įjungtos  į valstybinį
ryšių tinklą,  taip pat  kontroliuoja, kad  būtų vykdomi Lietuvos
Respublikos ryšių įstatų reikalavimai;
e)  skiria   ministerijoms,   departamentams,   valstybinėms
tarnyboms, susivienijimams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir
radijo mėgėjams radijo dažnius, išduoda jiems leidimus įsigyti ir
naudoti radijo bangas spinduliuojančius įrengimus;
f) organizuoja pašto ir elektros ryšius su užsienio šalimis,
atstovauja Lietuvai tarptautinėse ryšių organizacijose;
g)   tvirtina    pavaldžioms   ryšių   įmonėms   ekonominius
normatyvinius, valstybines  užduotis, tikrina  ir analizuoja  šių
įmonių ir  šakos ekonominės  veiklos rezultatus, numato priemones
šakos ekonominei ir finansinei būklei gerinti;
h)  pagal   nustatytus  ilgalaikius   normatyvus  perskirsto
pavaldžių ryšių įmonių pajamas pagal jų teikiamų paslaugų apimtį;
i) teikia  pasiūlymus Lietuvos  Respublikos Vyriausybei  dėl
ryšių  paslaugų   tarifų   lygio   nustatymo,   aprūpina   įmones
patvirtintais tarifais,  kontroliuoja,  kad  jie  būtų  teisingai
taikomi;
k)   siekia,   kad   pavaldžios   ryšių   įmonės   laikytųsi
technologinės  drausmės,  įstatymų,  tikrina,  ar  jose  tinkamai
tvarkomi apskaita ir atskaitomybė;
l) analizuoja pavaldžių ryšių įmonių ataskaitas ir balansus,
rengia suvestines ataskaitas ir balansus pagal Ryšių ministerijos
veiklos rūšis;
m) vykdo mokslinę techninę politiką ryšių srityje, rūpinasi,
kad naujausi  mokslo ir  technikos pažangos  laimėjimai būtų  kuo
sparčiau  pritaikomi   praktikoje,  rengia   mokslines  tikslines
programas,  organizuoja   jų  vykdymą,   prireikus   sutartiniais
pagrindais kooperuoja tam reikalui lėšas;
n) rengia ir tvirtina ryšių, radijo ir televizijos darbo bei
paslaugų kokybės  įvertinimo sistemą  ir rodiklius, kontroliuoja,
kad būtų  vykdomi standartų  reikalavimai, liečiantys  valstybinį
ryšių tinklą, technologinius procesus, tarpvalstybinius ryšius;
o) organizuoja  svarbiausiųjų ryšių  objektų,  sprendžia  jų
finansavimo, materialinio techninio aprūpinimo klausimus, plėtoja
ir modernizuoja ryšių šakos statybos bazę;
p) padeda  pavaldžioms ryšių  įmonėms patikimai  apsirūpinti
materialiniais ir energetikos ištekliais;
r) leidžia  pašto mokos ženklus, markiruotus vokus, telefono
tinklo abonentų  sąrašus,  ryšių  paslaugoms  teikti  reikalingus
blankus, gamina specialius ir technologinius pašto antspaudus;
s) platina  periodinius leidinius  sutarčių  su  leidyklomis
pagrindu;
š)  nustato   ryšių  šakos   valdymo  struktūrą,   tobulina,
remdamasi  įstatymais,  šakos  veiklos  organizavimo  formas  bei
metodus;
t)   kontroliuoja,   kad   būtų   įgyvendinamos   priemonės,
padedančios  toliau   gerinti  darbo   sąlygas  ir   daryti   jas
sveikesnes, griežtai  laikytis  saugumo  technikos  taisyklių  ir
gamybinės sanitarijos reikalavimų;
u) prognozuoja  specialistų poreikį  ir nustato  jų  rengimo
kryptis, taip pat tvirtina ryšininkų uniformų pavyzdžius;
v) organizuoja  ministerijos, jai  pavaldžių  ryšių  įmonių,
darbuotojų  kvalifikacijos   kėlimą,  dalyvauja  rengiant  mokymo
programas kvalifikacijos kėlimo sistemai;
z) organizuoja  piliečių pasiūlymų,  pareiškimų  bei  skundų
nagrinėjimą ir imasi priemonių nurodytiesiems trūkumams šalinti.

III. Ryšių ministerijos teisės

7. Ryšių ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius,
turi teisę:
a) kreiptis į kitas ministerijas, departamentus, valstybines
tarnybas,  inspekcijas,  savivaldybių  valdymo  organus,  įmones,
įstaigas  ir   organizacijas  visais   ryšių   sistemos   veiklos
klausimais ir gauti informaciją;
b) tvirtinti  ryšių paslaugų  fiksuotus tarifus  neviršijant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuoto lygio;
c) tikrinti  žinybinių ryšių tinklų techninę būklę, išjungti
juos iš  valstybinio ryšių  tinklo, jeigu  pažeidžiami techniniai
reikalavimai;
d) atimti  leidimus naudotis  radijo stotimis  bei dažniais,
jeigu pažeidžiama nustatytoji naudojimosi jais tvarka;
e)  išduoti   leidimus   ir   nustatyti   kvotas   prekiauti
lietuviškąja filatelijos produkcija Respublikoje ir užsienyje;
f)    uždrausti     naudotis     elektomagnetines     bangas
spinduliuojančiais  įrengimais,   jeigu  jų   skleidžiami  radijo
trikdžiai viršija nustatytas normas.

IV. Ryšių ministerijos darbo organizavimas

8.  Ryšių   ministerijai  vadovauja  ministras,  kurį  pagal
Lietuvos Respublikos  Konstituciją skiria  pareigoms ir atleidžia
iš pareigų  Lietuvos Respublikos  Aukščiausioji  Taryba  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pirmininko (ministro pirmininko) teikimu.
Ryšių ministras  turi pavaduotojus, kuriuos skiria pareigoms
ir  atleidžia   iš  pareigų   Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės
pirmininkas (ministras pirmininkas) ministro teikimu.
9. Ryšių ministras:
a) asmeniškai  atsako už  tai, kad  ministerija vykdytų  jai
pavestus uždavinius;
b) paskirsto pareigas tarp ministro pavaduotojų;
c) nustato  kokiu mastu  ministro pavaduotojai, ministerijos
departamentų,  valdybų   ir  skyrių   vadovai  yra  atsakingi  už
vadovavimą   atskiroms    ministerijos   veiklos    sritims,   už
ministerijai pavaldžių ryšių įmonių darbą;
d) nustato  ministerijos kolegijos narių skaičių ir tvirtina
personalinę kolegijos sudėtį;
e)  nustatytąja   tvarka  priima   ir  atleidžia   iš  darbo
ministerijos   struktūrinių    padalinių   vadovus    bei   kitus
darbuotojus,   skiria   pareigoms   ir   atleidžia   iš   pareigų
ministerijai pavaldžių ryšių įmonių vadovus;
f) nustatytąja tvarka skiria drausmines nuobaudas šio punkto
“e” papunktyje  nurodytiesiems asmenims,  skatina  pasižymėjusius
darbuotojus;
g) vadovauja ministerijos kolegijos posėdžiams;
h) tvirtina  ministerijos  centrinio  aparato  struktūrą  ir
etatų  sąrašą   neviršijant  Lietuvos   Respublikos   Vyriausybės
nustatyto metinio darbo apmokėjimo fondo;
i) tvirtina  ministerijos departamentų,  valdybų, skyrių  ir
ministerijai pavaldžių ryšių įmonių nuostatus (įstatus);
k) vykdo kitus įstatymo jam suteiktus įgaliojimus.
Ryšių ministrui  nesant, ministro  pareigas jo pavedimu eina
vienas iš ministro pavaduotojų.
10.  Ryšių   ministerija,  remdamasi   Lietuvos  Respublikos
įstatymais,  Lietuvos   Respublikos  Vyriausybės  nutarimais  bei
potvarkiais ir  juos vykdydama,  leidžia įsakymus ir kitus aktus,
organizuoja ir tikrina jų vykdymą.
Ryšių ministerijos  įsakymai ir  kiti aktai ryšių klausimais
privalomi ministerijoms,  departamentams, valstybinėms tarnyboms,
inspekcijoms, savivaldybių  valdymo organams,  įmonėms, įstaigoms
ir organizacijoms.
Ryšių  ministerija   prireikus  leidžia   kartu  su  kitomis
ministerijomis,  departamentais,   valstybinėmis  tarnybomis   ir
inspekcijomis bendrus įsakymus ir kitus aktus.
11. Ryšių  ministerijoje sudaroma  kolegija, į  kurią  įeina
ministras (pirmininkas)  ir ministro pavaduotojai pagal pareigas,
taip pat ministerijos darbuotojai.
12. Ryšių  ministerijos  kolegija  svarsto  svarbiausiuosius
ministerijos veiklos  klausimus, išklauso  pavaldžių ryšių įmonių
vadovų pranešimus  darbo  organizavimo  klausimais,  ministerijos
departamentų valdybų  ir skyrių  vadovų ataskaitas  svarsto kadrų
parinkimo  ir  ugdymo,  sprendimų  vykdymo  tikrinimo  klausimus,
svarbiausiųjų ministerijos įsakymų ir kitų aktų projektus.
Kolegijos  sprendimai  paprastai  įgyvendinami  ministerijos
įsakymais.