Monthly Archives: April 1995

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 995 m. balandžio 12 d. Nutarimas Nr. 511 – Paslaugų teikimo taisyklės

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 511

Paslaugų teikimo taisyklės

Bendroji dalis

1. Pagal  šias taisykles  reguliuojami santykiai  tarp paslaugų

vartotojų ir  nustatytąja tvarka  įregistruotų paslaugų teikėjų. Jos

nereguliuoja sveikatos  priežiūros, elektros,  šiluminės  energijos,

dujų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir transporto paslaugų.

2. Ministerijos,  departamentai, Vyriausybės  įstaigos ir kitos

valstybės valdymo  institucijos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos

vartotojų  teisių   gynimo  įstatymu,  kitais  įstatymais,  Lietuvos

Respublikos  Seimo,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais,

šiomis  taisyklėmis   bei  kitais  normatyviniais  aktais,  tvirtina

konkrečioms veiklos sritims pritaikytas paslaugų teikimo taisykles.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:

3.1. paslauga  – įmonių, organizacijų ir fizinių asmenų veikla,

kuria tenkinamas konkretus paslaugų vartotojo poreikis.

Paslaugos  būna  materialinės,  kurių  rezultatas  –  daiktinis

produktas, ir  ne materialinės, kurių rezultatas – naudingos veiklos

efektas,  neturintis  daiktinės  formos,  tačiau  susijęs  su  darbo

procesu;

3.2. paslaugų teikėjas (toliau vadinama – įmonė) – juridinis ar

fizinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą ir

atliekantis užsakymus paslaugų vartotojo poreikiams tenkinti;

3.3.  paslaugų  vartotojas  (toliau  vadinama  –  užsakovas)  –

fizinis asmuo,  kuris naudojasi paslaugomis asmeniniams ir namų ūkio

poreikiams;

3.4.   paslaugos    garantijos   laikas    –   standartizacijos

normatyviniuose dokumentuose  ar sutartyse  nustatytas  laikotarpis,

per kurį  išaiškėjus, kad suteikta paslauga neatitinka garantuojamos

kokybės, jos  vartotojas (užsakovas) turi teisę į nemokamą paslaugos

taisymą arba  pakeitimą geros  kokybės paslauga,  arba  už  paslaugą

sumokėtų pinigų  grąžinimą,  jeigu  neįrodyta,  kad  buvo  pažeistos

paslaugos   vartojimo   taisyklės.   Garantijos   laikas   prasideda

atsiskaitymo (sumokėjimo) už paslaugą dieną;

3.5. normatyvinis dokumentas:

3.5.1. privalomasis normatyvinis dokumentas, kuriame nustatytas

privalomąsias  vartojamųjų  savybių  normas  turi  vykdyti  paslaugų

teikėjas (įmonė);

3.5.2.  deklaruojamas   normatyvinis  dokumentas,  kurį  nurodo

paslaugų  teikėjas   (įmonė),  tuo   įsipareigodamas  vykdyti  visus

dokumento reikalavimus.

Užsakovo teisės ir pareigos

4. Užsakovas Lietuvos Respublikoje turi teisę:

4.1. gauti savo nuožiūra paslaugas;

4.2. gauti geros kokybės ir saugias paslaugas;

4.3. reikalauti grąžinti pažeistas jo teises ir atlyginti žalą;

4.4.  gauti  informaciją  apie  paslaugas  ir  apie  tai,  kaip

realizuojamos ar grąžinamos jo teisės;

4.5. gauti  valstybės valdymo  institucijų  pagalbą,  kad  būtų

grąžintos pažeistos jo teisės;

4.6. reikalauti,  kad įmonė,  paslaugos teikimo  (toliau  lygia

greta vartojama  –  užsakymo  atlikimas)  metu  sugadinusi  užsakovo

pateiktas medžiagas,  pakartotinai atliktų  užsakymą iš  tokios  pat

kokybės ir rūšies medžiagos;

4.7. nutraukti  paslaugų teikimo  sutartį  (toliau  vadinama  –

sutartis), jeigu:

4.7.1. įmonė  laiku nepradėjo vykdyti sutarties arba dirba taip

lėtai, kad laiku baigti užsakymą neįmanoma;

4.7.2. užsakymo  atlikimo metu pastebėti trūkumai sutartu laiku

nepašalinami arba  atsisakoma juos  pašalinti (nors  tai  ir  nebūtų

numatyta sutartyje);

4.7.3. atlikdama užsakymą, įmonė pažeidžia sutarties sąlygas;

4.7.4.  yra  kitų  įstatymuose  numatytų  sutarties  nutraukimo

pagrindų;

4.8. atliekant  užsakymą, daryti  dalinius pakeitimus,  kuriuos

įmonė turi  priimti, jeigu  jie techniniu  ir technologiniu požiūriu

yra galimi.  Visi pakeitimai derinami su įmone ir įrašomi nustatytos

formos dokumente;

4.9.  nutraukti   sutartį  bet  kuriuo  metu,  įmonei  nebaigus

užsakymo, sumokėjęs  už  atliktą  darbo  dalį  ir  atlyginęs  įmonei

nuostolius priklausomai nuo infliacijos;

4.10. reikalauti, kad įmonė neatlygintinai ištaisytų nukrypimus

nuo sutartyje  numatytų sąlygų  arba apmokėtų  išlaidas,  kurių  jis

turėjo, pats ištaisydamas trūkumus;

4.11.  įmonės  darbuotojui  neatvykus  sutartu  laiku  suteikti

paslaugos užsakovo  namuose, reikalauti,  kad  įmonė  atlygintų  jam

padarytą žalą;

4.12.  įstatymų   nustatytu  laiku  pareikšti  ieškinį  įmonei,

pažeidusiai užsakovo teises bei teisėtus jo interesus;

4.13.  suderinęs   su  įmone,  nustatyti  užsakovo  pateikiamos

medžiagos, žaliavos, dirbinių, kurių reikia užsakymui atlikti, kiekį

ir vertę;

4.14. pageidauti, kad įmonė savo transportu už mokestį pervežtų

medžiagas (žaliavas, dirbinius).

5. Užsakovas privalo:

5.1. pametęs  nustatytos formos  dokumentą, patvirtinantį,  kad

įmonė priėmė užsakymą, apie tai skubiai pranešti įmonei.

Šiuo atveju gaminys išduodamas užsakovui pagal raštišką prašymą

ir  pateikus   jo  asmenybę   patvirtinantį  dokumentą,   o  pametus

remontuojamos transporto priemonės kvitą – dokumentą, patvirtinantį,

kad ši transporto priemonė priklauso užsakovui;

5.2.  priimti   ir  įvertinti   pagal  sutartį  atliktą  darbą.

Pagaminti ar  sutaisyti dirbiniai,  prietaisai, aparatūra  tikrinami

dalyvaujant užsakovui.  Jis turi  teisę  savo  nuožiūra  pasikviesti

ekspertą paslaugos ar gaminio kokybei patikrinti.

Įmonės pareigos

6. Užsakovo  teisė savo  nuožiūra gauti  paslaugas negali  būti

ribojama kitaip, kaip įstatymų nustatyta tvarka.

7. Paslaugų  teikimas ir  apmokėjimas negali  būti  siejami  su

kokiomis nors  papildomomis sąlygomis,  jeigu  tai  nebuvo  numatyta

sutartyje.

8. Atsiskaitymo  už suteiktas paslaugas būdas nustatomas įmonės

ir užsakovo susitarimu.

9. Paslauga  užsakovui turi  būti suteikta sutartu laiku. Jeigu

vėluojama,  įmonė   už  kiekvieną  pradelstą  dieną  privalo  mokėti

užsakovui įstatymų nustatytus delspinigius priklausomai nuo paslaugų

kainos, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.

10. Įmonė priima jos darbo profilį atitinkančius užsakymus savo

patalpose ar  savo padaliniuose,  taip pat  gali  priimti  užsakymus

telefonu, paštu, užsakovo gyvenamojoje, darbo ar poilsio vietoje.

Įmonei draudžiama  priimti  užsakymus  paslaugoms  ir  darbams,

nurodytiems  draudžiamų   verslų  sąraše,   kurį  tvirtina  Lietuvos

Respublikos Vyriausybė.

11.  Užsakymai   teikti  paslaugas   priimami  pagal   užsakovo

projektus,  eskizus,   katalogus,  žurnalus,   įmonės   patvirtintus

pavyzdžius ar  modelius. Užsakovui  pageidaujant ir  tai patvirtinus

parašu sutartyje, gali būti nukrypstama nuo patvirtintų pavyzdžių ar

gamybos technologijos. Užsakovui teikiama kvalifikuota konsultacija,

kai jis nori pasirinkti užsakomos paslaugos konstrukciją, struktūrą,

taip pat rengiant gaminio projektą ar eskizą.

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 248

(Žin., 1998, Nr. 23-578) nuo 98 03 07 redakcija

Užsakymai atlikti paslaugas priklausomai nuo jų pobūdžio įforminami nustatytosios formos dokumentu (išskyrus žodines sutartis), kuriame nurodomas deklaruojamo normatyvinio dokumento žymuo.

13. Įmonė  privalo užtikrinti,  kad  paslaugos  būtų  teikiamos

užsakovams patogiu laiku ir būdu.

14. Įmonė  gali teikti paslaugas pagal abonementus, laikydamasi

tvarkos ir sąlygų, numatytų su užsakovais sudarytose sutartyse.

15. Įmonė,  jos padaliniai,  kuriuose  priimami  bei  išduodami

užsakymai,  matomoje   vietoje  privalo   laikyti  paslaugų  teikimo

taisykles, teikiamų  paslaugų sąrašą,  kainoraštį, informaciją  apie

darbo laiką.

Rekomenduotina  turėti   įmonės  registravimo   ir   atestavimo

pažymėjimų, licencijų  kopijas, informaciją  apie užsakymų  atlikimo

terminus, pagamintų  ar sutaisytų dirbinių garantijos laiką, gaminių

pavyzdžius.

16.  Per   garantijos  laiką  sugedęs  įmonės  pagamintas  arba

sutaisytas dirbinys,  prireikus jį  gabenti į  įmonę, vežamas  į abi

puses įmonės lėšomis.

17. Už suteiktų paslaugų kokybę atsako įmonė.

18. Paslaugos,  kurių vartojimas  gali sukelti  grėsmę  žmogaus

sveikatai,  teikiamos  tik  turint  atitinkamų  įstaigų  dokumentus,

patvirtinančius šių paslaugų nekenksmingumą.

19. Paslaugas, susijusias su licencijuojama veikla, gali teikti

tik įmonės, turinčios nustatytąja tvarka įformintas licencijas.

20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 248

(Žin., 1998, Nr. 23-578) nuo 98 03 07 redakcija

Įmonė privalo:

20.1. deklaruoti paslaugų teikimo normatyvinius dokumentus (nacionalinis standartas, įmonės standartas);

20.2. turėti įmonėje galiojančias paslaugų teikimo taisykles;

20.3. turėti nustatytąja tvarka patvirtintą kainoraštį;

20.4. žymėti gaminius įmonės ir jų priežiūros režimų ženklais;

20.5. užtikrinti, kad paslaugų kokybė atitiktų standartizacijos normatyviniuose dokumentuose ar sutartyse numatytus reikalavimus, būtų laikomasi užsakymų atlikimo terminų, aptarnavimo kultūros;

20.6. įvykdžiusi užsakymą, išduoti atsiskaitymo dokumentą, nurodydama garantijos laiką;

20.7. užtikrinti, kad teikiantis paslaugas užsakovo namuose įmonės darbuotojas atvyktų sutartu su užsakovu laiku;

20.8. užsakovui neatvykus atsiimti gaminio, pagaminto pagal sutartį, praėjus 6 mėnesiams nuo tos dienos, kurią gaminys pagal sutartį turėjo būti perduotas užsakovui, du kartus su 15 dienų tarpais raštu įspėti užsakovą, po to turi teisę nustatytąja tvarka parduoti gaminį, o gautą sumą, atskaičiusi iš jos visas įmonei priklausančias sumas, įnešti į notarų biuro depozitą užsakovo vardu;

20.9 nedelsdama apsvarstyti užsakovo pretenzijas, o jeigu reikia jas papildomai nagrinėti ir tikrinti, – per 15 darbo dienų nuo pretenzijų pateikimo dienos;

20.10. pagal įstatymus atlyginti dėl įmonės kaltės užsakovo sveikatai padarytą žalą;

20.11. jeigu suteikus paslaugą paaiškėja, kad ji gali sukelti grėsmę užsakovui ar aplinkai, – nedelsdama pranešti apie tai užsakovui, atitinkamoms sveikatos ar aplinkos priežiūros tarnyboms ir imtis priemonių pavojui pašalinti. Jeigu paslaugų trūkumų pašalinti neįmanoma, užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, o įmonė privalo juos atlyginti.

Tokių paslaugų teikimas turi būti nedelsiant nutrauktas normatyvinių aktų nustatyta tvarka.

21. Jeigu  dėl  įmonės  kaltės  buvo  prarastas  ar  sugadintas

užsakovo jai  pateiktas daiktas ar medžiaga, pastarajam sutikus, jie

gali būti  pakeisti lygiaverčiais,  o jeigu užsakovas nesutinka arba

nėra galimybių  pakeisti juos,  įmonė  privalo  atlyginti  padarytus

nuostolius, atsižvelgdama į infliaciją.

22.  Įmonei  atsisakius  patenkinti  užsakovo  pretenzijas  dėl

pažeistų teisių  grąžinimo, jis gali kreiptis į Lietuvos Respublikos

Vyriausybės  įgaliotą   instituciją,  kuriai   pavesta   įgyvendinti

Lietuvos Respublikos  vartotojų teisių  gynimo įstatymą,  taip pat į

Valstybinę  visuomenės   sveikatos  priežiūros   tarnybą,   įstatymo

numatytais atvejais – į savivaldybes.

Jeigu  užsakovas   nesutinka  su   jo   prašymą   nagrinėjusios

institucijos išvadomis, jis gali kreiptis į teismą.

23. Sutarčių  sąlygos negali prieštarauti įstatymams. Konkrečių

paslaugų  teikimo   taisyklės,   pažeidžiančios   užsakovų   teises,

atleidžiančios  įmonę   nuo  atsakomybės   arba  apribojančios   jos

atsakomybę už užsakovui padarytą žalą, yra neleistinos.

24.  Visos   įmonės   darbo   vietos   turi   būti   įvertintos

vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės  1994 m. birželio 29

d. nutarimu  Nr. 530  “Dėl darbo vietų higieninio įvertinimo” (Žin.,

1994, Nr.  51-970) patvirtintais  Darbo vietų  higieninio įvertinimo

nuostatais.

25. Paslaugų  teikimo užsakovams  lengvatas nustato  įstatymai,

taip pat savivaldybės pagal savo kompetenciją.

26. Asmenų  iki 18  metų teikiamų paslaugų nomenklatūrą nustato

ir tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

27. Paslaugas  teikiantys asmenys  privalo  tikrintis  sveikatą